Единство миров: физического и тонкого.

Get Adobe Flash player

Киши жана энергиялардын кыймылы

Киши энергиялардын эсеби менен жашайт жана өтүп жаткан энергиялар менен тамактанат, ушул себептүү кишинин денеси аркылуу ар түрдүү энергиялар дайыма ары-бери өтүп турушат.

Кишинин ден-соолугу таза абалында кишиде энергиялар топтолбойт, эгерде өтүп жаткан энергиялар кишиге таандык эмес болсо, анда кишинин энергетикалык меридиандары аркылуу энергия ээн-эркин өтө берет жана агымын андан ары уланта берет. Кээде айрым себептер менен кишиде энергиялардын ары-бери өтүшү оорлошуп калат, энергиялардын жолунда тосколдуктар пайда болот. Андай жерлерде энергиялардын уюп катып калышы, энергиялардын топтолуп туруштары пайда болот. Энергиялар топтолушкан жерлерде оору пайда болот.

Ошондо энергиялардын жолундагы тосколдуктардын пайда болуштарын караштырып-териштирүүсү кишиге зарыл болот. Энергия агымын кайрадан улантат, оору кетет, эгерде киши:

- атайындаштырылган жабдуулардын жардамы менен же табигый турмалин ташынан жасалган буюмдарды алып жүрүү менен өзүндөгү магниттик жана электр талааларын жандандырса жана энергиялардын туруктуу кирип-чыгуусун камсыздаса;

- дарактарга барып, ар бир дарактын өзүнө таандык тирүү жандуу сөздөрдү чын дили менен айтса. Эгерде киши даракты катуу кучактап алып, даракка кайрылып тирүү жандуу сөздөрдү айтса, ошондо чоң натыйжа болот;

- массаж жасатса. Эгерде массажды жасаган киши кубанычтуу абалда же шайыр болсо, анда чоң натыйжа болот;

- чиркөөдөгү хорду же куранды укса. Кишинин түшүнүп-билип дин ырым-жырымдарын аткарышы, анын денесиндеги ДНК-нын абалын бара-бара өзгөртүп, кишинин тез сакайышына жардам берет. Чиркөөдөгү хордун обону, кырааты менен окулган куран жана чыныгы Кудайга багыттаган китептердин мазмуну кишиде Кудайга ишенүү, Кудайды жана бардык кишилерди сүйүү сезимин козгойт;

- чын дили менен өкүнүп, Кудайга кайрылса. Кудай кишинин ичинде болот, ушул себептүү Кудай кишинин чын дили менен өкүнүп- кайрылуусун анын жасалма өкүнүп- кайрылуусунан так ажырата алат.

Оору – бул бирөөгө таандык ой болот, демек оору – энергия болот. Энергия туш тарапка агып кетүү касиетине ээ, ушул себептүү кишилер топтолуп турганда жана кишилер бир-бири менен жолугушканда энергиялар кишиден кишиге өтүп турушат.

Табигый турмалин ташынан жасалган буюмдар кишинин карама-каршылыктары менен кишидеги талаалардын туруктуу абалда болуп турушуна дайыма жардам берет, кишиге сакайтуучу таасирин тийгизет.

Жасалма турмалин ташынан жасалган буюмдарда сакайтуучу таасир болбойт.