Единство миров: физического и тонкого.

Get Adobe Flash player

ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ – ПЕРИШТЕЛЕР, КИШИНИН АТЫ, ЖАНДЫН КАЙРАДАН КИШИ БОЛУП КЕЛҮҮСҮ

КРАЙОН – космикалык жандуу нерсе, көп өлчөмдүү жандуу нерсе, жерде киши болуп жашаган эмес. «Эркектик» жана «аялдык» башталышка Кудай кандай деңгээлде болсо, Крайон да ошондой деңгээлге ээ. Крайон кишинин жаратылышын жакшы билгич, ал чексиз сүйүүсү менен жаңы доор жөнүндөгү билимдерди кишилер менен бөлүшөт.

ЖОЛ КӨРСӨТКҮЧ - ПЕРИШТЕЛЕР

Жан, эң эле аз дегенде, Жерге эки жол көрсөткүч-периште менен келет, алар сүйүүнүн күзөтчүсү катары жанга бекитилген. Бекитилген жол көрсөткүч-периштелердин бирөөсү кишинин жердеги жашоосунан тажрыйбасы жок, эч качан киши болуп жашабаган жана ар дайым жол көрсөткүч-периштелердин тобунда жүргөн космикалык жандуу нерсе болот. Экинчи жол көрсөткүч-периште болсо кишинин жердеги жашоосунан тажрыйбасы бар, өзү Жерде киши болуп жашап кеткен ааламдык жандуу нерсе болот.

Эгерде заманбап сөз терминдерди колдонуп айта турган болсок, анда жол көрсөткүч-периштелер- бул кишилерге Жердеги сабактарды өздөштүрүүгө жардам бериш үчүн эмгектенишкен адистер болушат, жол көрсөткүч-периштелердин тобуна мурда жол көрсөткүч болуп жүргөндөр да, мурда киши болуп жашагандар да киришет (Т.Т. Койчумановдун эскертмеси).

Кишинин жол көрсөткүч-периштелери –жарык ич жагынан чачыраган жана агыш жалтыраган эки жандуу нерсе болушат, алар кишинин физикалык көзүнө көрүнбөйт.

Кишинин жол көрсөткүч-периштелери жандын биологиялык жашоосу өтүп жатканда анын энергетикалык тең салмактуулугун кармап туруш үчүн, киши төрөлгөндөн баштап, кишиге физикалык өлүм келгенге чейин киши менен чогуу болушат. Алар киши кайда барбасын, дайыма киши менен чогуу жүрүшөт, кишиден таптакыр ажырашпайт. Кишиге физикалык өлүм келгенде, алар өлгөн кишинин жанын башка дүйнөдөгү жашай турган жерине чейин коштоп барышат. Кишинин жол көрсөткүч-периштелери аткара турган иштердин маңызы - алар киши билдирген каалоону сыйлап, жана талкууга албай, кишини сүйүп, кишиге жол табууга жардамдашып турушу керек.

Жол көрсөткүч-периштелер ар бир кишиге «катталуу» болушат, ошондуктан алар киши кубанып турганда, же киши калтырап коркуп турганда кишиге колдоо көрсөтүп, жанында турушат. Жол көрсөткүч-периштелер дайыма киши менен чогуу болушат, киши бардык кыйынчылыкты өз башынан өткөрүшү үчүн, алар кишилерге энергия берип турушат. Киши ыйлап атканда, алар кишини колунан кармашат жана кишини кучагына алып кысышат. Кишинин кармашууга күчү калбай калганда, алар кишиге колдоо көрсөтүшөт. Алар киши менен чогуу кубанышат жана киши менен бирге бийлешет, киши кырсыкка учураганда жана жөө арбактар (астралдык рухтар) уюштурушкан сыноолорго туш болгондо, алар кишилерди чексиз сүйүү менен сүйүшөт. Алар киши татыктуу болгон өзгөрүү мүмкүнчүлүктү кишиге берип, ошону менен бирге ага коркуу сезимге каршы туруу мүмкүндүгүн беришет, кишинин чындыктын башка көрүнүшүнө өтүшүнө түрткү болушат.

Тилекке каршы, кишилердин жашоосунда отурукташып калган дүйнөгө болгон кош көз караштын кесепетинен, азыркы кишилер жол көрсөткүч-периштелерге «силерди сүйөм» деп эч качан айтышпайт, ошондой эле кылган иштери үчүн жол көрсөткүч-периштелерге алкыш да айтышпайт.

Кишилер жердеги жашоосун өтүп жатышкан учурда, жол көрсөткүч-периштелер жөнүндө билим кишилерден жашырылган. Киши Кудайдын бир бөлүкчөсү экенин, жан тарабынан түзүлгөн келишим, жан башка дүйнөдө жүргөндө жана кудайдын аң-сезиминин ичинде турганда түзүлгөнүн азыркы кишилерге түшүнүп-билүүгө иштеп жаткан кишилердин мыйзамдары жол бербейт (Т.Т. Койчумановдун эскертмеси).  

Жан кудайдын аң-сезиминин ичинде турганда, киши болуп келгенге чейин эле келишим иштеп чыгат жана түзөт. Жандын келишимди иштеп чыгуу жана келишимди түзүү процессине жол көрсөткүч-периштелер да катышат. Жан жерде киши болуп жашоосун пландаштыруу боюнча өткөргөн бардык кеңешмелерге жол көрсөткүч-периштелер катышат. Киши болуп жашоону пландаштыруу боюнча өткөрүлүүчү кеңешмелерге ошол учурда жерде киши болуп жашап жүрүшкөн жана кишилердин арасында жүрүп, сабак өтүп жатышкан деңгээли жогору жандар да катышат. Күнөөтүйүндөрдү чечүүнү (кармическое) пландаштырууну (келишимди) иштеп чыгуу процессине катышкан жандар менен биргеликте пландын өз убагында аткарылышын камсыздоо боюнча жоопкерчиликти жол көрсөткүч-периштелер өздөрүнө алышат. Жашоолорунда болуп жаткандардын бардыгына жооперчиликти алып жүрүүгө кишилерге жол берип, күнөөтүйүндөрдү чечүүнү (кармическое) пландаштыруу ата-энелер менен балдардын күнөөтүйүндөрдү чечүүдөгү өз ара аракеттерин (кармическое взаимодействие), «топтук күнөөтүйүндөрдү чечүү» механизмдин иштешин камсыздоону өзүнө камтыйт.

Жол көрсөткүч-периштелер кишини сүйүшөт, алар кишинин жанында турушат, киши тандаган күнөөтүйүндөрдү чечүүнүн (карма) өнүгүшүнө байкоо салып турашат, кишиге жашоосун пландаштырууга жардам беришет.

Качан кишиде аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейүү (просветление) процесси башталганда, жол көрсөткүч-периштелерге киши менен, кишидеги Кудайдын бөлүкчөсү («Мен») менен сүйлөшкөнгө уруксат берилет. Кишиге өзүндөгү күнөөтүйүндөрдүн чечилишин түшүнүүгө жана анын жанын сыздатып, аны көп кыйнагандарды кечирүүгө жол көрсөткүч-периштелер жардам беришет. Жол көрсөткүчтөр менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына ылайык кишиде термелүүнүн жаңы деңгээли пайда болот, кишиге Акылмандык келет, киши бардык болуп өткөндөргө өзү гана Жоопкерчиликтүү экенин түшүнөт. Акылмандуулуктан кийин кишиге Сүйүү келет! Сүйүү менен кошо Аракет келет!

Денедеги термелүүнүн жаңы деңгээлинде кишинин жасаган аракеттери жогорулатылган термелүүнүн коштоосу менен аткарыла баштайт, ошондуктан өнүгүүнүн ушул бөлүгүндө, кишинин жол көрсөткүч-периштелери алмашылат. Жол көрсөткүч-периштелердин алмашуусуна себеп болуп кишиде аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейиши (просветление) саналат. Качан киши өзү жалгыз отурганда, өзү менен өзү сүйлөшүп, Кудайга жардам сурап кайрылганда, анан киши өзүнүн каалоосун үнүн чыгарып айтканда, анын каалоосун Аалам укканда, ошондо кишиде аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейүү (просветление) процесси башталат. Кишинин жогорку «Мен» менен болгон байланышты жана башка кишилер менен болгон энергетикалык байланышты туюп-билүүсү ушундай абалдын уланышы болуп саналат.

Кишинин денесинде жогорулатылган термелүүнү камсыз кылуучу жаңы жол көрсөткүч-периштелер менен алмашуу процесси 90 күндүн аралыгында өтөт. Мурунку жол көрсөткүч-периштелери кишини таштап кетишкенде (90 күнгө чейин) киши колдоосуз калат. Катардагы жол көрсөткүч-периштелердин ордуна кишиге жогорку күчтөрдүн орун алган тепкич баскычтарындагы деңгээли чоң жол көрсөткүч-периштелер келишет.

КИШИНИН АТЫ

Ар бир кишинин эки аты болот: бир аты чыныгы рухтук, жылдыздагы аты болот, экинчи аты жерде коюлган аты болот. Чыныгы рухтук аты түбөлүккө коюлат жана алмашылбайт. Жердеги аты жан киши болуп Жерге келген сайын алмашыла берет. Кишиден, анын чыныгы рухтук аты жашырылган, ошону менен бирге анын Кудайдын бир бөлүкчөсү жана ааламдык жандуу нерсе болгондугу да жашырылган.

ЖАНДЫН КАЙРАДАН КИШИ БОЛУП КЕЛҮҮСҮ

Жандар Ааламдын башка ченеминде жүргөндө, Жерде жашоодо боло турган бардык аракеттерин Ааламдагы башка жандуу нерселер менен чогуу, ошол учурда жерде киши болуп жашап жүрүшкөн башка жандуу нерселер менен да бирге өздөрү пландаштырат. 

Жан-дын кайрадан киши болуп келүүсү ар кандай болот: жан биринчи киши болуп келүүсүндө ата (же уул бала) болот, ушул эле жан экинчи киши болуп келүүсүндө кыз (же эне) болот. Эгерде жердеги өткөн жашоосунда бул жан сүйүүсүнө теңдеши жок күйөө болгон болсо, андан мурунку жашоосунда ушул эле жан абдан мээримдүү эже болгон болот, андан да мурунку жашоосунда бул жан өтө ынак дос болгон болот.

Жер планетасында ар бир жан келишимдин шарттарын аткарат. Ааламдын жандуу нерселери жана жандар, ааламдын башка дүйнөсүндө туруп, кудайдын аң-сезимине ээ болуп турушканда жана Жерге киши болуп келе электе, алар чогуу контракты жазышат. Контракт – бул кишилердин Жердеги жашоосунда аткарылышы зарыл болгон тийиштүү аракеттердин бардык түрлөрү болот. Жердеги жашоонун планын талкулаш үчүн бардыгы пландаштыруу залына чогулушат, алар кишинин Жерде боло турган жашоосун биргелешип түзүшөт, ар бири өздөрү үчүн майда-чүйдөсүнө чейин караштырган контрактарды иштеп чыгышат, алар өздөрү үчүн сыноолордун шарттарын жазышат.

Ааламдын жандуу нерсеси Жердеги жашоосун өтүп жатканда учурда, контрактка ылайык андагы кудайдын аң-сезими тосмолонот, анын чыныгы заты жана ааламдагы аты толук жашырылат.

Мындай контракттын максаты болуп кишинин Жердеги жашоосу жаратылыш менен ылайыкташып, Сүйүү энергиясын өзүнө жакындатып жашашы саналат. Сүйүү энергиясы Жер планетасында эле жашайт, ошондуктан бул энергия кишинин денесиндеги термелүүнүн деңгээлин жогорулатууга жөндөмдүү келет, кишиге чыныгы руктук жашоого жол көрсөтөт жана кишинин жаны менен Жердин жанынын байланышын камсыздай алат. Тагыраак айтканда, термелүүнүн жогорулатылган деңгээли киши Жерде жашап турганда, анын күнөөтүйүндөрүн чечүүчү Жердеги жалгыз механизм болот. Кишидеги термелүүнүн жогорулатылган деңгээли Жердин термелүүсүнүн деңгээлине түздөн түз таасирин тийгизет. Жердеги термелүүнүн жогорулатылган деңгээли Ааламдын термелүүсүнүн деңгээлине түздөн түз таасирин тийгизет. Ушул себептен киши, Жер жана Аалам бир бири менен тыкыс энергетикалык байланышта турат.

Кишинин биологиялык түзүлүшүндө, кишинин ойуна келбей турган бир деме жашырылган. Киши ооруп калат же анын тагдырынын жаман жагы башталат, эгерде киши жандын миссиясын аткарууга киришпесе.

Кишинин жаны Кылдат дүйнөгө өткөндө, киши өз күнөөтүйүндөрүн чечти же чечкен жок же болбосо сыноодон өткөн жок деп Кудай өкүм чыгарбайт. Тескерисинче, кайрылып келген жанды даңктоо залында куттукташат. Киши болуп жаралуунун мааниси жана сыймыгы азыркы учурда кишинин кайсы багытта бара жатканында эмес, кишинин жерде Кудайдын жолу менен жүргөнүндө болот.

Эгерде кишинин колу тийген нерселер кишиге байлык алып келе берсе, анда бул киши жерде бай болуп жашап, өз күнөөтүйүндөрүн чечиши керек дегендикти билдирет. Мындай киши токтоно албайт, ал байлыгын көбөйткөндү уланта берет жана байлыгын көбөйтө берет. Ал өз байлыгын көбөйтүүнүн артынан тынбай эмгектенгени менен, андай киши бактысыз болот. Ага байлык топтоо оңой болгону менен, ал өзүнөн өзү кыжырданып, нааразы болуп, жиндене берет. Байлыктын артынан сая түшүү, бай кишини толугу менен жутуп коёт. Айрым кишилер бай киши менен сүйлөшкүсү да келбейт. Аягында, бай киши бактысыз болуп өлөт.

Жердеги жашоосу бай киши үчүн оор сабак болгонун, жана ал сыноодон өтпөй калганын, бай кишинин жаны Кылдат дүйнөгө киргенде гана түшүнөт. Чоң байлыгы барлардын бардыгы аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейишине (просветления) жетишип жашашы өтө кыйын, жана бул далилдөө өзүнөн өзү комментарийсиз эле берилет. Бай кишинин жердеги сабагы киши бир эле убакытта оор күнөөтүйүндөрдү чечүүсү (карма) бар бай киши болуп жана өзүндөгү аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейишине (просветление) жетишкен киши болуп жашай алабы? -деген суроодо турат. Мындайга жетишүү өтө татаал, бирок ушинтип жашаса болот.

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич