Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору. 

Илим менен Дин эмнелер жөнүндө жашырып айтышпайт? 

Адамзаты азыркы учурда кирип келген Жаңы замандын Жаңы доорунда жашап жатат. 2000-жылдан бери кишилер космикалык энергиялардын жаңы агымдарын өздөрүнө кабыл алып жатышат, жаңы энергиялардын кишиге тийгизген таасирлери алсыз болмок, эгерде кишилер Жаңы замандын белгилери менен жашай турган болсо.

Жаңы замандын белгилери пайда болот, эгерде Илим менен Дин Жаңы замандын Жаңы энергиясынын талаптарына туура келген жаңы парадигманы эске алып, өз иш аракеттерин жүргүзүшө турган болсо.

Жаңы парадигманын маңызы тирүү жандуу нерсенин ыйык бөлүгү жөнүндө жаңы философиялык көз караштарды, түшүнүктөрдү жана ой-жүгүртүүлөрдү кишилерге берүү болот, ошондой эле жаңы парадигма кишилердеги аң-сезимдин абалын да кеңейтүүнү караштырат.

Жаңы парадигма адамзаты жоготуп алган Кудайдын ой-түшүнүктөрүн кишилердин эсине кайрадан түшүрүүгө түрткү болот. Ал жоготулган Кудайдын ой-түшүнүктөрү төмөнкүлөр:

- Кудай, биринчи Кылдат жана Оттуу (материалдык эмес) дүйнөнү жараткан, андан кийин тыкыс энергиялуу Физикалык (материалдык) дүйнөнү жасаган. Кудай Кишинин денесин жаратканда, кишиде ушул эки дүйнөнү бириктирген, Ааламдын жараткыч жана кыйраткыч энергияларын кишинин денесинде кайта кошкон;

- кишинин көзгө көрүнгөн (материалдык) бөлүгү жасалган, кишинин көзгө көрүнбөгөн чыныгы Рухтук (материалдык эмес) бөлүгү жаратылган;

- ар бир кишиде Кудай өзүнүн бир бөлүкчөсү менен катышып турат. Кудай көзгө көрүнө алат, кулакка угула алат, чектүү формага ээ болуп танылып-билине алат;

- киши өз ыктыяры менен аракет жасоо укугуна ээ болгон Кудайдын жашоого жөндөмдүү бөлүгү болуп саналат;

- киши өзүнүн ойлору менен материяны (тыкыс энергияны) өзгөртүүгө же ДНК (ди нуклеиновая кислота)-нын ички процесстерин жүргүзүү менен өзүнүн клеткаларындагы ооруну жок кылууга жөндөмдүү келет. Ошондой эле, эгерде башка планетада жашагандар жерде жашаган кишилерге келүүгө тобокелдик кылса, анда киши өзүнүн ойлору менен же болбосо өзүнүн коркуусу менен аларды өрттөп жиберүүгө (жок кылууга) да жөндөмдүү келет;

- Ыйык китептер жерден тышкаркы аң-сезимдерге таандык маалыматтарды өзүнө камтыйт. Ыйык китептер космикалык энергиялардын шоолалары менен чагылдырылган жана алар кишилерге жарык алып келет. Ыйык китептер адамзатына өнүгүүсүндөгү туура эмес багытты оңдоо үчүн берилген;

- Кудайга алып баруучу жол - өтө кыска, ошол эле учурда аягы көрүнбөгөн чексиз жол болот. Кыска – себеби Кудай биздин өзүбүздө. Чексиз –анткени Кудайга алып баруучу жолду диндин бир эле түрү менен чектөө туура эмес, себеби Кудайдын өзүн жана Кудайдагы мүмкүнчүлүктөрдү таанып-билүү жолдору өтө чексиз. Кудайга ишенген кишини дүйнө жүзүндөгү баардык диндер Бир Жалгыз Кудайга алып барышат, алардын алып баруучу жолдору ар башка;

- тиричиликтин башка ченеминде, денесинде Кудайдын бөлүгү жок, жөндөмдөрү жана жашоолору башкача, дене түзүлүшү көзгө көрүнбөгөн нерселер да бар, алар да бир эле мезгилде тиричиликте катышып турушат (алар Кудайдын бөлүкчөсү эмес);

- кишинин жаны Ааламга жардам бериш үчүн, киши болуп кайрадан Жерге келе берет;

- материалдык дүйнөнү материалдык эмес дүйнөдөн бөлүп карагандыктан Илим менен Диндын кыймылы «Аң-сезимге каршы» деген ченемдикте жүрүп жатат;

- жердеги ар бир жандуу нерселер (аарылар, кемиргичтер, канаттуулар, дарактар жана башкалар) «Планета системасынын» бөлүгү болуп саналышат, алар Кудайдын бөлүкчөсү (бөлүгү) эмес, алар кишилердин колдоо системасы болушат. Аларды да Кудай жараткан, алар-жашоо болот, алар да планета системасында маанилүү болуп эсептелет;

- кишинин жаны өзүндөгү кудайлык чебердикти ачууга жетишип, кишинин денесиндеги Ыйык Рух менен бириккенде, ошондо кишинин жаны Кудайды көрөт жана бийикке көтөрүлүп, Кудайдын жанынан орун алат.

Элге таасири чоң мамлекеттик жана диний ишмерлердин басымдуу көпчүлүгүнүн аң-сезиминин абалы тар болгондуктан, алар Жаңы замандын Жаңы энергиясын кабыл алууга жөндөмсүз болуп жатышат. Алар Жаңы заманда чыныгы Рухту алдыга –биринчи көрүнүшкө алып чыгып, кишинин материясын (жасалма рухун) артка -экинчи көрүнүшкө өткөрүү максматында багыттарды өзгөрткөн Кудайдын эркине баш ийүүнү каалашпай жатышат. 2000-жылга чейин (Эски заманда) биринчи көрүнүштө кишинин материясы (жасалма руху) турган, экинчи көрүнүштө болсо Ыйык Руху болгон.

Кудайдын эркине ылайык, адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган караңгы бөлүгүн анын жарык бөлүгүнө алмашуу процесси 2000-жылдан бери Жерде жүрүп жатат. Кудайдын ушул эркин ишке ашыруунун алкагында Жер менен кишилерди өзгөртүү процесси башталган, кишилердин ой жүгүртүү багыттары жана алардын денесиндеги термелүүлөрдүн абалдары да алмаштырылып жатат.

Адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган Жарык бөлүгүндө чыныгы рухтуулук биринчи, материя экинчи болуп эсептелет. Адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган Жарык бөлүгүндө кишилерге өз милдетин аткарууга көмөк көрсөтүш үчүн, Караңгы күчтөр Жарык күчтөргө жакындашышат. Эч ким жана эч нерсеси менен аша албаган кишинин энергиясы -Ааламдык күч болуп эсептелет. Кишинин энергияларын кишидеги биологиялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө кишилер өздөрү пайдаланышат. Ошону менен бирге, техникалык өнүгүүнүн жетишкендиктерин кишилер өз жашоолорун жеңилдетиш үчүн да пайдаланышат. Кишилердин ой жүгүртүүлөрү кайрадан элестерди түзө башташат, анан ал элестерди кишилер өздөрү материалдаштыра башташат (көрүнүштө пайда кылышат).

Жер планетасында жашаган кишинин Кудай алдындагы милдети – бул ар бир кишинин өмүрүнө камкордук кылуу жана жашап жаткан жерин жакшыртуу болот, ошондуктан киши өзүн өзү жакшыртуу үчүн, жакшыртылган муундарды жарыкка алып келүү үчүн, кишидеги биологиялык мүмкүнчүлүктөрдү өнүктүрүүгө болочок муундарды тарбиялоо үчүн жашайт.

Кишидеги биологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жакшыртуу процесси чыныгы рухтуулук менен материалдуулукту бириктирүүнү караштырат. Өткөн муундар өздөрүнөн кийинки муундарга жакшыртылган жашоо жерлерди калтырышы керек. Эгерде киши өзү жашаган жерине (ата конушуна) бак өстүрбөсө, эгерде киши Кудай тируу жандуу жараткандарды өзүн сүйгөндөй сүйбөсө, эгерде киши тирүү жандууларды эркелетпесе жана аларды башкарбаса, андай киши жашаган жерди жакшыртылган жашоосу бар жер деп айтууга болбойт.

17 жылдан бери Жер менен кишилер Жаңы замандын Жаңы энергиясынын агымдары менен жашап жаткандыгына карабастан, мамлекеттик жана диний иш аракеттер Эски замандын Эски энергиясынын алкагында жүргүзүлүп жатат. Азыркы Илим жана дин чөйрөсүндөгү жүргузүлупжаткан мамлекеттик саясат кишилердеги аң-сезимдин абалын тарытууга, элдин жерден тышкаркы билимдерди алышына бөгөт коюуга, Жаңы замандын Жаңы энергиясынкишилердинкабыл алуусуна тосколдук кылууга багытталгандыктан, бардык жерде жана бардыгында материалдуулукту материалдык эместен бөлүп кароо дагы эле улантылууда (Россия федерациясынан башкасы).

Узап бара жаткан Эски замандын Эски энергиясы тарабынан Жерде - адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган караңгы бөлүгү, кишилердин жашоосунда – оккультук дүйнө, мамлекеттик башкаруу системасында – оккультук чар орнотулган.

Адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган караңгы бөлүктүн башталышында фараонго оккультук колдоо көрсөткөн Жогорку жрец кишилердин умтулуусун өзгөртүү, кишилерди Кудайдан алыстатуу, кишилердин көңүлүн акчага буруу аракетин жасаган. Өз денесин демонго (чоң шайтанга) пайдаланууга жол берген ал Жогорку жрецти, кишилер Кратий деп чакырышчу. Оккультук илимдин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ал жогорку жрец Кратий кишилерди өз эркиндигинен ажыраткан, кишилерди акчага толугу менен көз каранды кылган. Кишилердин көңүлүн Кудайдан акчага буруп койгондугу үчүн, башка жрец аны «Демон Кратий» деп атаган.

«Демократия» деген сөздүн башааты «Демон Кратий» деген ушул эки сөздүн кыскартылышынан турат, бул эки сөз кыскартылып, бизге «демократия» болуп жетти. «Демон» -бул караңгылыктын энергетикалык жандуу нерселерине караштуу тепкич баскычтардагы кызмат абалды билдирет. Азыркы учурдагы «демократия» деген сөзгө берилген түшүндүрмөлөр чындыкка жакын жолобойт жана кишилерге бурмаланган элести берет.

Кишилердин умтулуу багытынын өзгөрүшү, чыныгы Рухту (кудайга умтулууну) экинчи көрүнүшкө түртүп, биринчи көрүнүшкө материяны (байлыкка умтулууну) алып чыкты. Кишидеги жандын абалы төмөндөп, жасалма рухтун абалын жогорулады. Жасалма рухтун абалын жогорулатып жашоо кишиде күнөө түйүндөрдүн (орусчасы карма деген сөз) катмарларын көбөйттү.

Бай киши болуп төрөлүү кишинин жаны үчүн чоң сыноо болуп калды. Анткени, бай киши байлыкты оңой эле топтойт, бирок, ал өзүнөн өзү кыжырданып, нааразы болуп, жиндене берет. Байлыктын артынан сая түшүү, бай кишини толугу менен жутуп коёт. Айрым кишилер бай киши менен сүйлөшкүсү да келбейт. Аягында, бай киши бактысыз болуп өлөт.

Чоң байлыгы бар кишилерге бардыгы аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейишине (просветление) жетишип жашоо өтө кыйын, жана бул далилдөө өзүнөн өзү комментарийсиз эле берилет. Бай кишинин жердеги сабагы: киши бир эле убакытта оор күнөөтүйүндөрү (тяжелая карма) бар бай киши болуп жана өзүндөгү аң-сезимдин, ойлордун, сезимдердин кеңейишине (просветление) жетишкен киши болуп жашай алабы? -деген суроодо турат. Мындайга жетишүү өтө татаал, бирок ушинтип жашаса болот

Көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн оккультук таасири астында дин кызматкерлери кишилерден көп чындыкты жашырышат. Жашырылган чындыктын бири «реинкарнация» (кишинин жаны кайрадан жерге киши болуп келиши) жөнүндө окуу.

Адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган караңгы бөлүгүндө, караңгылыктын энергетикалык жандуу нерсеси Кудай жолунан алыстаган кишинин денесин пайдаланып, IV кылымда, биринчи византия императоруна физикалык денеси менен көрүнбөй, ички үн менен Александрия библиотекасын өртөп жок кылуу жөнүндө буйрук берген. Ал Александрия библиотекасында дүйнө жүзүндөгү Ыйык китептердин жана акылмандардын кол жазмаларынын түп нускалары сакталчу. Андан кийин, ал караңгылыктын энергетикалык жандуу нерсеси дагы бир Кудай жолунан алыстаган кишинин денесин пайдаланып, II Константинополдогу чоң чиркөөдө «реинкарнация» деген окууну динден чыгарып салган. Анын максаты кишилердин көңүлүн жок «бейиш»-ке буруу, асманда жок «асмандагы бейиш»-ке бардык кишилерди умтултуу болгон.

Ошондон бери кишилер жердеги жашоонун маңызына ой жүгүртүшпөй калышты, кишинин жаны кайрадан жерге киши болуп келиши жөнүндө диний үгүттөө токтоду, кишилерди дартынан сакайтуучу жана кишилерден «жиндер» менен «ээлеп алгандарды» алыстатуучу жөндөмдөрүн дин кызматкерлери жоготушту.

Ошондой эле, жерде биринчи Дин болгон, андан кийин Кишинин денесиндеги чыныгы рухтук түзүмдөрдү жокко чыгарган мыйзамдары бар Мамлекет келген деген маалымат да элден жашырылган.

Кишидеги көзгө көрүнбөгөн биринчи жана экинчи көрүнүштөрдүн – чыныгы Рухтун жана жандын кызыкчылыгын Дин коргойт.

Мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган мыйзамдар (светское законодательство) динден бөлүнгөн Мамлекетти (светское государство) тейлейт.

Динден бөлүнгөн Мамлекет болсо кишинин үчүнчү көрүнүшү – көзгө көрүнгөн дененин, тыкыс энергиялуу материянын (жасалма рухтун) кызыкчылыгын коргойт.

Кишинин биологиялык түзүлүшүндө, кишинин оюуна кирбеген бир деме бекитилген. Дин менен Мамлекеттин артында, кишинин физикалык көзүнө көрүнбөгөн ачык айкын Күчтөр турат. Ал күчтөрдүн бөлүкчөлөрү ар бир кишинин денесинде бар жана кишинин, элдин, мамлекеттин материалдык эмес көрүнүшүндө жайгашкан.

Кишилер качан ушул күчтөргө өз көңүлдөрүн бурушканда, ошондо Жерге биринчи Дин келгендиги, андан кийин Жерде Мамлекет пайда болгондугу жөнүндө жашырылган маалыматтарды кишилер ала башташат. Ушул себептүү Динди Мамлекетке баш ийдирүүгө таптакыр мүмкүн эмес. Дин менен Мамлекетти бириктирүү жөнүндө ойлор Административдик кызматтагы кишилерде болбош керек, тескерисинче, алар административдик ресурсту, кишилердин көңүлдөрүн жана болгон күч аракеттерин Дин менен Мамлекеттин кызыкчылыктарын жакындатууга жумшашы керек.

Адамзаттын өнүгүп өсүүсүн чектеген убакытты өзүнө камтыган караңгы бөлүгүндө мамлекеттик кызматкерлер оккультук баш ийдирүүгө душар болгондорго окшоп жүрүшөт, анткени, алар жумуш учурунда дайыма мамлекеттик башкаруу системасынын оккультук таасири астында болушарын билишпейт.

Мамлекеттик башкаруу системасындагы оккультук таасирлер ушул системада иштеп жаткан кишилердин таанылгыс болуп өзгөрүшүнө себеп болот, айрыкча кызматынан көтөрүлгөн жаштар тез эле таанылгыс болуп өзгөрүшөт. Ушул себептүү, жерден тышкаркы билимди элге берүүгө тыю салууну, иштеген жериндеги оккультук таасирлер жана энергетикалык мейкиндиктеги болуп жаткан өзгөрүлөр жөнүндө маалыматтардын элге жетишине бөгөт коюуну караштырган мыйзамдар жана укуктук ченемдик актылар мамлекет тарабынан кабыл алынып жатат.

Оккультук таасири бар дүйнөдө бардыгы жалган менен жашайт, ошондуктан мамлекеттик системада иштеген административдик кызматтагы кишилерде бой көтөрүүчүлүк, кекирейгендик, өз билгенин жасоочулук, өзүн сүйүүчүлүк, эки жүздүүлүк, зөкүрчүлүк тез күчөйт. Алар кол алдындагы жааматты коркутуу жолу менен башкарышат. Административдик кызматтагы кишилер бийликке байланган, ушул себептен алар элди оңой эле алдап коюшат, алар жамааттык аң-сезимди татаал ыкма менен башкарышат, мамлекеттин жок өнүгүүсүн барга окшотуп жасалмалашат.

«Динден бөлүнгөн Мамлекет»-тин жүргүзгөн иш аракеттери кишилердин ойлорун динге аралашпаган, «динсиз» жашоого багытташт. Динден бөлүнгөн Мамлекетти түзүү боюнча жүргүзүлүп жатакан мамлекеттик саясаттын зыяндуулугун административдик кызматтагы кишилер түшүнүшпөйт.

Кишилерде рухтуулугу төмөн белгилердин пайда болушуна, Кудайга ишенүүдөн баш тартууга, шайтандын мыйзамдары менен ой жүгүртүүгө, өз уятын соодалап сатууга, материалдуулукту чыныгы рухтуулуктан (материалдык эместен) бөлүүгө алып келген жаман жактар - динсиз жашоодо бар.

Диндер ортосундагы жашыруун карама-каршылыкты пайда кылган, Космостун жана Кудайдын мыйзамдарына каршы келген укуктук ченемдик актыларды мамлекет тарабынан кабыл алууну динсиз жашоо демилгелейт. Кылдат (материалдык эмес) дүйнө менен тыкыс (материалдык) дүйнөнүн ортосунда көпүрө курууну камсыздоо жөнүндө Кудайдын ой-түшүнүгүн кишилердин мыйзамдары караштырбайт.

Кудайдын бөлүгү кишинин өзүндө экенин ар бир киши сезими менен туюп билет. Бирок, Мамлекет менен Динден «асмандагы Кудай», «ырайымсыз, таш боор Кудай» жөнүндө расмий маалыматтарды тынбай алып тургандыктан, азыркы кишилерде жок Кудайдын элеси калыптанып калган, ушул себептүү кишилер Кудайды сүйүшпөйт, тескерисинче кишилер Кудайдан коркушат. Кудай кишилер үчүн ата болоору тууралуу жана Кудай өз балдарын абдан сүйөө тургандыгы жөнүндө расмий маалымат элге берилбейт.

Жан эки дүйнөнү бирдей көрөт, эки дүйнөнүн үндөрүн бирдей угат. Жасалма рух бир эле дүйнөнү көрөт, бир эле дүйнөнүн үндөрүн угат.

Жаңы төрөлгөн балдар жандын көзү менен көрүшөт, жандын кулагы угушат, ушул себептүү алар үч-төрт жашка чыкканга чейин эки дүйнөнү бирдей көрүшөт жана эки дүйнөнүн үндөрүн бирдей угашат.

Тилекке каршы, күнү-түнү улуулардын тыюу салууларынын кесепетинен, жашоодогу чектөөлөрдөн чыга албай жашагандын натыйжасында арадан үч-түрт жыл өткөндөн кийин наристелер жандын көзү менен көрүүсүн жоготушат. Андан кийин жаңы төрөлгөн балдар да чоң кишилерге окшоп жасалма рухтун көзү менен бир эле дүйнөнү көрүп калышат, жасалма рухтун кулагы менен бир эле дүйнөнүн үндөрүн угуп калышат.

Илим менен Дин кишилерге төмөндөгүлөрдү да айтышпайт:

- кишинин жашоосу бир эле мезгилде тиричиликтин эки көрүнүшүндө жүргүзүлөт: материалдык (физикалык көзгө көрүнгөн) жана материалдык эмес (физикалык көзгө көрүнбөгөн);

- Кишинин денесинде жети чел кабык бар: бир материалдуу жана алты материалдуу эмес чел кабык, Кишинин денеси эки денеден турат: Физикалык жана Чыныгы Рухтуулук денелерден. Кишинин материалдуу, физикалык көзгө көрүнгөн жагы- бул Физикалык денеси, кишинин материалдык эмес, физикалык көзгө көрүнбөгөн жагы –бул Чыныгы Рухтук денеси болот. Бул эки дене бириктирилген жана ажырашпайт, киши кайда болсо, ушул эки дене да ошол жерде киши менен чогуу жүрөт. Эгерде жандуу нерседе ушул эки дене бар болсо, анда ал киши болот. Эгерде жандуу нерседе физикалык дене жок болсо, анда ал киши эмес, бир «абалда асылып» турган энергетикалык жандуу нерсе болот.

Жаңы доордо (2000-чи жылдын башталышы менен) Жерде кишинин жаңы расасы төрөлө баштады. Жаңы төрөлүп жаткан балдар кишинин төртүнчү ченеминин жана Жаңы Алтынчы Расасынын өкүлдөрү болушат. Жаңы раса Оттун кучагында төрөлүп жатат, аларда коркуу деген жок, алар өз ата-энелеринен материясынын жана чыныгы Рухунун параметрлери менен айрмаланышат.

Алтынчы расанын (Өнүгүп-өсүүнүн алтынчы Тегерегинин) өкүлдөрү Жаңы замандын Жаңы энергияларын кабыл алууга өтө жөндөмдүү келишет. Алар денесинин сулуулугу менен, рухунун сулуулугу менен, ой жүгүртүүсүнүн сулуулугу менен айырмаланышат. Алтынчы расанын аң-сезими абалы кеңейтилген, алардын табиятты түшүнүүсү да кеңейтилген. Чыныгы Сүйүү кандай болорун алар гана сезип-билишет.

Кишилердин жердеги билимге кошуп, жерден тышкаркы билимдерди алышы кишилерге кененирээк билимге ээ болууга жол ачып берет. Табигый жана фундаменталдуу илимдердеги билимдерди, Космостун жана Кудайдын мыйзамдарын кишилер тарабынан бирдей аткарылышы мамлекеттерде жакшыртылган мыйзамдарды иштеп чыгууга, анамалдуу көрүнүштөрдүн, диндеги кырдаалдардын жана туруксуздуктун келип чыгуу себептерин табууга түрткү болот. Анда Илим менен Дин кишидеги аң-сезимдин абалын кеңейтүүгө жардам берет.

Кишилердин аң-сезими кеңейтилгенде алар төмөндөгүлөрдү да билишет:

- кишинин денесинде, анын Кылдат дүйнөсүндө жайгашкан ааламдык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрү, бардыгында жана бардык жерде демилгелөөчү факторлор (кыймылдаткыч күчтөр) болуп саналышат;

- бардык кишилер бир-бири менен энергетикалык байланышта болушат, өздөрүндөгү кванттык талаалары аркылуу башка дүйнөдө жашагандар менен тыкыс энергетикалык байланышта жүрүшөт. Кишилердин Аалам менен, Жер менен, бир-бири менен тыкыс энергетикалык байланышы бар;

- кишидеги аң-сезимдин абалынын кеңейиши Кишинин денесиндеги чакралар системасынын кеңейишине алып келет: базалык жети чакрага алардын үстүндө жайгашкан дагы беш чакра кошулат;

- кишилердеги аң-сезимдин абалынын кеңейиши кишинин физикалык (физикалык көзгө көрүнгөн) жана чыныгы Рухтук (физикалык көзгө көрүнбөгөн) денелерине бирдей камкордук кылууну камсыздоо боюнча мамлекеттик программаларды иштеп чыгууга жол ачат.

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич«Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири.