Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Фото-ТТК

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич
- «Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгүн изилдөөчү борбор» деген коомдук фонддун директири, «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору.

 

Таңкы талаш

Аңгеме

2004 жылдын башталышы, жаңы жылдын биринчи жумуш күнү. Мерке-Бишкек каттамындагы поезд Бишкек шаарына жакындаган сайын карангылык артка кетенчиктеп, жарык алдыга умтулуп, Жерге өз өкүмдүгүн күчөтөт.

«Маловодная» поезд токтоочу жайы. Токтоп турган поездин вагонуна улгайган эркек киши кирди, ал биринчи купеден бош орун таап олтурду. Сыртынан караганда ал кишинин жашы алтымышка барып калган, ал арык болгондуктан, анын беттери куушурулуп ичине кирип турат, көз алдындагы бет сөөктөрү оркоюп турат. Үстүндөгү эски кийимдери, анын турмуш-шарты оор экендигинен кабар берет. Поезд ордунан жылгандан кийин, улгайган арык киши купеде олтурган аялдарга кайрылып:

-7-январда Иса пайгамбардын туулган күнү болот турбайбы -деди.

Купедеги аялдар унчугушпады, алар улгайган арык кишини колдоп, сөз улантышкан жок. Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин, аялдардын бирөөсү өзүнөн жашыраак аялга кайрылып сурады:

-Ал ким, ия?

-Ээ, орустардын кудайы да -деп жооп берди жашырагы жактырбаган үнү менен.

Жактырбаган үн менен сүйлөгөн аял улгайган арык кишини жек көргөн көзү менен карады, анан башын буруп, жүрүп бара жаткан поездин терезесин тигиле карап, ички үн аркылуу өзү менен өзү сүйлөшө баштады: «Азыр ата-бабалардын дининен баш тартып, орустардын динине кирип кеткендер абдан көбөйүп кетти. Баланчанын баласы баптис болуп алыптыр, түкүнчөнүн кызы кришнаид деген орустардын динине кириптир, аларга акчалай жардам берилет имиш деген сөздөрдү азыр ар бир айылдан угасың. Ата-бабалардын дининен баш тартыптыр деген кабар азыркы учурда эч кимди таң калтырбайт. Эми бул киши орустардын Кудайын мусулмандардын пайгамбары кылып жатат. Бул шерменде алган акчасын акташ үчүн Алла-таалага чыккынчылык кылып жаткан жокпу?»

Улгайган арык киши 7-январь тууралуу аялдарга туура түшүнүк берүүгө аракет жасады:

- Жо-ок, Иса пайгамбар орустардын кудайы эмес, ал мусулмандардын эле пайгамбары болот…

- Ээ-эй! Сен Иисус Христос тууралуу айтып жатасыңбы?- деген эркек кишинин орой үнү вагондун ортосундагы купеден чыкты. Бул орой үн вагондогу жымжырттыкты бузду. Вагондун ичиндеги жүргүнчүлөр кааласа-каалабаса да баштарын бурушуп, айрымдары моюндарын созушуп, орой үн чыккан жакты умтулуп карашты. Вагондогу жүргүнчүлөр чачы кыска кыркылган, чачы менен мурутун ак аралай баштаган, жашы кыркты ашып калган, орто семиз эркек кишини көрүштү. Орой үндүү эркек киши вагондун капталындагы бир кишилик орунда, жүзү менен кириш эшик тарапты карап отуруптур. Анын кийген кымбат баалуу кийимдери жана сырткы кебетеси, ал турмуш-окаты тың интелегенттүү киши экенинен кабар берет.

Интелегенттүү киши, адегенде улгайган арык кишинин жашын сүрүштүрдү, анан улгайган арык киши жакшы уксун дедиби, ал орой үнүн бийик чыгарып, дин тууралуу чаржайыт жана бурмаланган ойлорду айтты:

- Иса пайгамбардын дини каапырлардын дини. Каапырлар карыган ата-энелерин таштап кетишет, алар карыган ата-энелерин багышпайт. Ислам дини таза дин!Ислам дини мусулман балдарга карыган ата-энени таштап кетүүгө жол бербейт. Сиз карыган кезиңизде,сиз жардамга муктаж болуп турганыңызда сизди балдарыңыз таштап кетишин каалабайсыз да?...

Интелегентүү киши сөзүн токтотуп, улгайган арык кишини суроолуу көзү менен карады. Анын башын ийкегенин көрүп, токтоп калган сөзүн ишенимдүү улантты:

- Курандан алынган маалыматка караганда 224 миң пайгамбар жерде жашап кеткен. Мектепте окуган окуучулардын баары эле «беш» деген баага окушпайт да, туурабы? Окуучулар сыяктуу пайгамбарлар бардыгы күчтүү болушкан эмес. Пайгамбарлардын арасында да кыйындары болгон, алардын бири Мухаммед пайгамбар болгон. Мен ал «Өтө күчтүү пайгамбар болгон!» деп айта алам.

Ааламда 99 кудай бар жана 1 Алла-таала бар. Баардыгынан күчтүүсү Алла-таала болуп эсептелет. Каапырлар Иисуска сыйынышат, а мусулмандар болсо Алла-таалага сыйынышат.

Алла-таала адамды топурактан жаратып, мурдуна үйлөгөндө, анын денесине жан кирген. Алла-таала биринчи эркекти жараткан, андан кийин эркектин жетим кабыргасын сындырып, аны ылайга аралаштырып-журуп, андан аял кишини жараткан.

«33» деген сан эмнени түшүндүрөт билесизби? Иса пайгамбар 33 жашында өлгөн.

Аксакал, вы Алексанр Македонский дегенди уктуңуз беле? Алексанр Македонский да 33 жашында өлгөн.

Чынгызханды билсеңиз керек, ал дагы 33 жашында өлгөн.

Мусулмандар намаз окуп бүткөндөн кийин «Субханалла», «Алхамдилилла», «Аллоху акбар» деген сөздөрдү 33 жолу кайталап айтышат.

Кыргыздар бекеринен 33 жашты мүчөлүү жыл деп айтышпайт. Мүчөлүү жылда кишинин тагдыры өзгөрөт. Ээ аксакал, бул сырдуу сан менен байланышкан кызыктар абдан кө-өп. Аксакал, бул сан кишиге бейиштин эшигин даачып берет.

Сиз «40» деген сандын касиетин билесизби?

Никенин кыркын сөзсүз чыгарыш керек.

Өзбектин аялдары төрөгөндөн кийин, кырк күн өткөнчө мууздак сууга колдорун тийгизишпейт. Ошон үчүн өзбек аялдары биздин аялдарга караганда жаш көрүнүшөт.

Эркек киши кырк жашка толгондо ичкиликти таштап, күнөлүү иштерди жасабашы керек, сөзсүз намазга өтүшү керек.

Аксакал, сиз Ибраим пайгамбар тууралуу уккансызбы? Ибраим пайгамбардан Исмаил пайгамбар төрөлгөн. Андан кийин Жакып деген пайгамбар жашап өткөн. Жакып пайгамбардын он үчүнчү баласы Жусуп анын сүйүктүү баласы болгон. Жусуп пайгамбар Эгипетте хан болуп өткөнү Куранда айтылган.

Та-ак…, андан кийин Иса пайгамбар келген. Ал Христиан динин алып келгенине 2000 жыл болду. Акыры болуп жерге Мухаммед пайгамбаркелген, ал Куран менен Ислам динин алып келгенине 1,5 миң жыл болду. Ислам дини эң жаш, таза жана абдан күчтүү дин болот. Анткени, ааламда 1 Алла-таала жана 99 кудай бар. Азыркы диндердин ичинен эң күчтүүсү болуп Ислам диниэсептелет, андан кийин Будда дини, үчүнчү орунда Христиан дини турат…

Улгайган арык киши ордунан ыкчам туруп, вагондун ортосун көздөй шашып жөнөдү. Ал интелегентүү кишинин жанынан бош орун таап, анын жанына олтурду, анан ичке мойнун созуп, толкунданган жүзү менен интелегентүү кишиге тигиле карады. Дин тууралуу чаржайыт жана бурмаланып айтылган ойлордун оккультук таасири менен өзүнүн жүрүм-турумунун өзгөргөнүн улгайган арык киши байкабады.

Интелегентүү кишинин дин тууралуу чаржайыт жана бурмаланып айтылган ойлору кунт коюп уккан кишилердин денесиндеги энергиялардын тең салмагын бузду. Улгайган арык киши өзүнө тийген оккультук таасирди кандай байкабаса, вагондогу жүргүнчүлөр да кудайга ишенүүнү бурмалаган ойлордун оккульттук таасирин байкашкан жок, алар бурмаланган ойлор кайсы күчтөрдүн орун алган тепкич баскычтарына тиешелүү экендигине да ой жүгүртүшө алышпады.

Караңгылыкты тейлеген күчтөрүн ойлоруна кишилер өз көңүлүн буруп алышканда, караңгылыкты тейлеген күчтөр кишилердин жандарын жасалма рухка баш ийдирүү жана кишилерди ыйыктыгынан ажыратуу жолу менен кишилердин жандарын туткунга алышат. Мындай аракеттин аягы кишинин аурасында жарыктын азайышына, кишинин сезимдеринин мокошуна, кишинин аң-сезиминин таарышына алып келет.

Улгайган арык кишиге Кудайдын сырлары бекитилген жети кабат кутунун ачкычы ушул интелегентүү кишинин колунда тургандай сезилди. Ал жалынып-жалбарган жүзү менен, толкунданган абалда, интелегентүү кишиге төмөндөгүдөй өтүнүч менен кайрылды:

- Сиз көптү билет экенсиз. Жамаатыбыз менен бир жерге чогулуп, сиздин аңгемеңизди укканга кандай дейсиз?

Интелегентүү киши анын өтүнүчүн жоопсуз калтырды. Себеби, интелегентүү киши өзү да Караңгылыкты тейлеген күчтөрдүн орун алган тепкич баскычтарына кызмат кылууга өз жанын мажбурлаган кишилердин катарына кирет. Интелегентүү киши өзүнө ыраазы болуп, өзүн башкалардан жогору сезген сезимге магдырады. Ал кекирейип, караңгылыкты тейлеген күчтөрдүн чатыры астында аңгемесин кайра улантты:

«Ислам дини кишилерге намазды бардык жерде жана каалаган абалда окуганга мүмкүнчүлүк берет. Кааласаңыз ат үстүндө бара жатып же жүрүп бара жаткан поездин ичинде окусаңыз болот, же болбосо басып баратып окусаңыз да болот. Намаз окуунун милдеттүү шарты- бул ниетиңизди Алла-таалага буруу болот. Ал эми башка диндер болсо дин тарабынан атайын белгиленген жерде гана Кудайга сыйынууну талап кылышат…

Кыргыздар илгерттен эле куранды билген эл катары эсептелинет. Элүү-алтымыш миң жоокери бар кыргыздарды Чыңгызхан да жеңе албай койгон.

Аксакал, сиз билесизби кыргыз жерине төрт пайгамбардын сөгү коюлганын? Оштогу Сулайман так бул айткандарыма далил болот.

Кыргыздар тарыхында 33 кыргыз олуя жашап өткөндүгү белгилүү. Ал олуялардын аты коюлган жерлер ыйык болуп эсептелинет. Алардын арасында Камбар ата, Шамсы ата деген жерлер бар.

Кокон ханы да кыргыздардын демилгеси менен алмашылчу, Кокон хандарын алмаштыруу үчүн уюшулган жүрүштүн башында Аксылыктар турушкан…».

Бийик чыккан башка эркек кишинин үнү вагонго жайылган караңгылыкты тейлеген күчтөрдүн торун жыртты:

- Экөбүздүн жашыбыз тең көрүнөт. Мен «сен» деп эле сүйлөйүн, мага уруксат бер. Эмне үчүн сен таң ата электе чоң күнөөгө батып жатасың? Бул жерде сен айткандардын көпчүлүгү чындыктан алыс бурмалаган ойлор болот, сенин ойлоруң кишилердин ойлоруна туура эмес багыт берип жатат...

Караңгылыктын энергетикалык жандуу нерселери магдыраган тынчтык бузулду, алар каршы турууну камсыздоо үчүн кыймылдай башташты. Кишилердин жандарын өз торлоруна түшүрүп жаткан күчтөргө жаңы чыккан эркек үн коркунуч туудурду. Жарыктын жарчысын көрүү үчүн, вагондун жүргүнчүлөрү баштары менен денелерин жаңы эркек үнү чыккан жакка бурушту. Алар чачын өтө кыска алдырган, узун бойлуу, кызыл түстүү галстук тагынган, колуна кызыл папка кармап отурган кишини көрүштү.

Жарыктын жарчысы интелегенттүү кишиден:

- Сен Ислам дини тууралуу чаржайыт жана бурмаланган ойлорду айттың. Деги өзүң намаз окуйсуңбу?- деп сурады.

- Ооба, намазымды беш убак окуйм!- деп жооп берди интелегенттүү киши.

- Сенин Ислам дини туралуу көп китептерди окуганыңа жана дин кызматкерлеринен көптөгөн аңгемелерди укканыңа шек жок. Бирок, сен окугандарыңды жана уккандарыңды түшүнүп-биле албаптырсың, сен ар бир сөздүн маанисин жете түшүнүүгө да өз алдыңча аракет жасабаптырсың. Сен ойлорду күчтөргө тиешелүүлүгүнө карата бөлүштүрүүгө умтулбаптырсың, сен чаржайыт жана бурмаланган ойлордун артында кандай күчтөр турганын тактабаптырсың. Маалыматтарды туура түшүнүп-билбестен, сен мейкиндикке Ислам дини туралуу чаржайыт жана бурмаланган ойлорду жөнөттүң. Сен аң-сезимдүү тиричиликтин үстүнөн ой жүгүртө албаптырсың, ошондуктан сен аңгемеңди Алла-таала менен баштап, аягын Кокон хандыгы жана Аксы жеринде жашаган эл менен бүтүрдүң.

Мен азыр Кудай кишини кантип жаратканы тууралуу, Сүйүү энергиясынын жерге келиши тууралуу жана Кудай менен кишинин ортосундагы мамиле жөнүндө айтып берейин, сен менин сөзүмдү бөлбөй, мени кунт коюп ук.

- Тиричиликти жараткан Кудай биринчи Жерди жараткан, андан кийин кишини өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жарыктан жараткан, кишинин денесин тиричиликти жараткан Кудайдын бөлүкчөсү менен кошо жашай ала турган кылып жасаган. Бул деген, Кудай өзүнүн бөлүкчөсү менен ар бир кишинин денесинде катышып турат дегендикти билдирет.

Кудай кишиге өзүнүн түспөлүн берген, ушул себептүү киши «кудайтүспөлдүү» деген түшүнүк бар. Биринчи кишинин аты Адамболгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан, Кудай биринчи кишиге кудайлык сапат берген. Кудай Адамды тиричиликтин бардык көрүнүшүндө жашоого жөндөмдүү кылып жараткан. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн кишинин денесиндетең салмактаган.

Кудай Адамды чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен өзүнөн таркаган бардык укум-тукумдарында да жашай ала турган кылып жараткан. Бул деген, ар бир кишинин денесинде, анын ата-бабаларынын чыныгы рухтары катышып турат дегендикти билдирет. Кыргыздар биринчи киши Адамды «Адам ата» дешет. Адам ата жер үстүндөгү бардык жан-жаныбарлардын, курт-кумурскалардын, өсүмдүктөрдүн жашоо процессин аныктап, затына жараша аларга ат коюп жүргөн. Адам ата жерде жалгыз жашаган учурда, ал Кудайдын жанында бар-жогун сезип билген, ал Кудай менен каалаган учурда сүйлөшө алган.

Бир күнү жазында, Адам ата бир жүз он сегиз жашында, ал таң атканда ойгонуп, күндүн нурун карап сүйүнгөн жок. Адаттагыдай, жаңыдан чыгып келе жаткан күндүн нурун ал тосуп чыккан жок, ал кубанган жок, ал кайгыга батты. Адам атаны жалгыздыктын кайгысынан кутултуу үчүн, тиричиликти жараткан Кудай жер бетине экинчи кишини да өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жаратты. Кудай экинчи кишини аял кылып жаратты.Адам ата аял затына Ева деген ат койду. Кудай Евага да кудайлык сапат берген. Кудай Еваны да тиричиликтин бардык көрүнүшүндө жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Еванын денесинде да тең салмактаган. Кудай Еваны да өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Еваны «Умай эне» дешет. Умай эне жерде пайда болгондон тартып, Адам ата мурдагыдай Кудайдын бар-жогун билүү сезиминен жана Кудай менен каалаган учурда сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган.

Еванын жаралуу процесси Адамдыкына окшош болгон, бирок төмөнкүдөй бир өзгөчөлүк менен айырмаланган: тиричиликти жараткан Кудай эркекти жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы сырттан көз салып карап турган; ал эми Кудай аялды жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы тиричиликти жараткан Кудайды курчап алып, сыртта турган энергетикалык жандуу нерселердин жолун тосуп, аларды жакындаткан эмес. Аялзатын жаратуу процесси Сүйүү энергиянын курчоосунда өткөндүктөн, аял заттын денеси өзгөчө сулуулугу менен айырмаланат, аялдын жүрүшү көрктүү, анын тулку бою сулуу жана назик, анын денесиндеги ийри-буйрулар кооз, аял заттын терисинен таңкы шоолага окшоп Кудайдын жарыгы чачырайт; ушул себептүү аялзаты айланасын жарыктан да жапжарык кылып жибере турган жөндөмгө ээ.

Сүйүү энергиясы Жарык нурун чачыраткан энергия болуп саналат, өзү физикалык көзгө көрүнбөйт. Тиричиликти жараткан Кудай аял затын жаратып бүткөндөн кийин, Сүйүү энергиясын Жер планетасына түбөлүккө түшүп, Кудайдын балдарына (кишилерге) жардам беришин өтүндү. Сүйүү энергиясы макул болду. Ошондон бери Сүйүү энергиясы Жер планетасында жана кишилердин жашоосунда турат, ааламдын башка планеталарында мындай Сүйүү энергиясы жок.

Аялзатын жаратууда катышкан «Сүйүү» энергиясы азыркы «секс» менен коштолгон жыныстык мамиледеги сүйүүгө таптакыр тиешеси жок. «Секс» энергиясы башка энергия, ал караңгылыктын энергетикалык жандуу нерселери орун алган тепкич баскычтарында кызмат кылат. Эркек менен аялдын «секс» менен коштолгон жыныстык мамилесинен төрөлгөн балдар, кишини жараткан Кудайды таанып-билүүгө жөндөмсүз болуп кала беришет, эгерде алар өздөрү «Сүйүү» энергиясын өздөрүнө жакындатышпаса.

Балалуу болууга качан эркек менен аялдын каалоолору, ниеттери, ойлору, аракеттери шайкеш келгенде, ошондо алар «Сүйүү» энергиясына оролуп-чулганышат! «Бала»-ны жаратууга бир гана «Сүйүү» энергиясы түрткү боло алат. «Бала»-ны жаратуу - бул кишидеги кудайлык сапаттын бири болот. Эркек менен аялдын бирдиктүү каалоолору пайда болгодон кийинки жыныстык мамиледен төрөлгөн балдар, кишини жараткан Кудайды таанып-билүүгө жөндөмдүү болушат.

«Кудай кишини жараткан» деген сөздөрду баардыгы эле айтышат. Бирок, «Кудайдын эркине баш ийип, ата-энелер өз балдарын өздөрү жаратат» деген чындыктын маңызын баардыгы эле түшунүп-биле алышпайт. Ата-эненин сезимдери, ойлору, мүнөздөрү, алардын кыял-жоругу, бар болот жаңы төрөлгөн балада. Бала чоңоюп-торолот, бара-бара өзгөрөт, өз ата-энесинин эки денесинде калыптанган, алардын жашоо мүнөздөрүнө жараша. Эгерде ата менен эне Кудайга туура мамиле жасашса, анда эмчек эмип жаткан бала да Кудайды сүйүп чоңоёт.

Кишидеги кудайлык сапаттын дагы бири- бул өздөрүнөн таркаган бардык укум-тукумдарда ата-эне энергетикалык бөлүкчөлөрү менен түбөлүккө катышып турушу болот.

Киши ааламдагы энергетикалык жандуу нерселерден өз алдынчалыкка, өз Эрки менен болууга жана өз Каалаганын жасоого укугу бар болушу менен айырмаланат. Асманда да, Жер үстүндө да, кишиден башка эч кимде мындай укуктар жок. Тиричиликти жараткан Кудай бардык тирүү жандуу нерселерди жана периштелерди кишинин бардык каалоолорун аткарууга милдеттендирген. Тиричиликти жараткан Кудайдын эркине баш ийишип, алар кишинин бардык каалоолорун аткарып келе жатышат. Алар киши кудайтүспөлүндө эмес, кишикудайгаокшошэмес деген кишилердин каалоолорун да аткарып жатышат.

Биринчи киши Адам жана анын аялы Ева билишкен кишинин жарыктан жаратылгандыгын, кишинин денеси эки денеден: Физикалык жана Чыныгы Рухтун денелерден тураарын, кишиде тиричиликти жараткан Кудайдын бир бөлүкчөсү жашаарын. Бирок, азыркы кишилер мунун баарын четке кагып, жокко чыгарып жатышат. Анткени, азыркы кишилер Ыйык китептерде жазылгандардын маңызын түшүнүшпөйт, ошондуктан сага окшоп алар да «киши топурактан жасалган жана кишинин денеси бирөө, ал Физикалык денеси болот»- дешет.

Жашоонун башталышында Адам менен Ева бардык тирүү жандуу жаралгандарды таанып-билүүгө бирге умтулушкан, алар бирге жер үстүндөгү бардык жан-жаныбарлардын, курт-кумурскалардын, өсүмдүктөрдүн жашоо процессин аныкташып, затына жараша аттарын коюшкан. Кудайга окшоп, алар да өз кыялдарын иш жүзүндө жаратып жашашкан. Өздөрүндө жашаган Кудайдын бөлүкчөсү менен алар бир бүтүн болушкан. Адам менен Ева Кудайдын үнүн уга алышкан, Кудайдын бар-жогун сезип билишкен, бирок Кудай аларга көрүнчү эмес. Адам менен Еванын ойлору менен сезимдери таза болгон, алардын ой жүгүртүү ылдамдыгы да өтө жогору болгон. Алар өз алдынчалыкка ээ болушкан жана өздөрүнө бузуп-талкалоочу ойлорду таптакыр жолотушкан эмес. Ал экөөнүн жашоо-мүнөздөрү Кудайдын ой-түшүнүгүнө шайкеш келген, алар өз өмүрлөрүн өздөрү узарта алышкан.

Кишинин физикалык денеси жасалганын, кишинин чыныгы Рухтук денеси жаратылганын Адам менен Ева билишкен. Киши үч көрүнүштөн: чыныгы Рухтан, жандан, денеден турганынан, жана кишинин денеси «Жети» денеден турарынан да алардын кабары бар болчу. Адамга кыялын ишке ашырууга Ева дайыма жардам берип жүргөн, ал Адамдын ишенимдүү жардамчысы болгон.

Асмандагы радуга жети түстөгү нурдан турганын, жуманын жети күнүнө асмандагы радуганын жети нуру туура келерин, Жер менен кишинин денесинде жети чакра болорун Адам менен Ева билишкен. Асмандагы радуганын ар бир нуру, өзүнө тиешелүү чакралар аркылуу, жуманын тиешелүү күнүндө гана Жер менен кишиге өз таасирин тийгизе аларынан да Адам менен Еванын кабары болгон.

Күндөрдүн биринде Ева: мен дайыма бирөөлөрдүн үндөрүн угам, ал үндөр Кудай тирүү жандуу жараткандарды ич жагынан карап таанып-билүү жеңил болот жана бизге кубаныч берет дешип тынбай айтып атышат. Алардын берген кеңештерин жасап көрбөйлүбү? – деп айтат. Ева тирүү жандуу жаратылгандардын бүтүндүгүн бузуп көрүүнү Адамга сунуш кылды.

Адам да андай үндөрдү угуп жүргөн, бирок Кудайдын осуятын бузбай жашагандыктан, ал азгырылган эмес. Бирок, ошол учурда: «Менин уулум, сенде бардыгы бар, сен ааламдагы бардык энергияларды (күчтөрдү) башкарган укугу чектелбеген бийсиң. Мен сенин эки денеңе ааламдагы бардык карама-каршы күчтөрдү тең салмактап койдум…Сен ал күчтөрдүн бирине да сага үстөмдүк кылууга жол бербегин. Ошондо мен дайыма сенин жаныңда болом» -деп айткан Кудайдын эскертүүсүн Адам унутуп койду. Аялынын өтүнүчү боюнча ал мөмөлүү даракка басып барды да, анын бир бутагын сындырып, бутактын сынган жерин үңүлүп карады…

Тиричиликти жараткан Кудайдын уулдары менен кыздарынын арасынан Ева биринчи болуп ааламдагы караңгылыктын энергетикалык жандуу нерселеринин таасири астында бузуп-талкалоочу каалоолор менен ойлорду өзүнө жакындатты. Аялынын айтканына макул болуп, тиричиликти жараткан Кудайдын уулдары менен кыздарынын арасынан Адам биринчи болуп өз аракети менен бузуп-талкалоочу ойду ишке ашырды. Адам өмүрүндө биринчи жолу Кудайдын осуятын бузуп, Кудай тирүү жандуу жараткандын бүтүндүгүн бузду.

Адам мөмөлүү дарактын бутагын сындыргандан тартып, Жерде Кудайдын осуятын бузуп жашаганга жол берген адамзаттын жаңы өнүгүп-өсүүсү башталды. Ошондон бери кишилердин денесинде караңгылыктын энергетикалык жандуу нерселери өз кыймылы күчөтүштү, анын таасири менен кишилердеги каалоолор менен ойлордун багыты да кошо өзгөрдү. Бардыгынын бүтүндүгүн бузуп, бардык жерде чыныгы Рухтуулук менен материалдуулукту бөлүп караган адамзаттын башка өнүгүп-өсүүсү башталды. Ошол күндөн ушул күнгө чейин кишилердеги бурмаланган ойлор менен сезимдер адамзаттын үч түрлүү таркалышында (Адамдын, Нойдун жана Авраамдын тукумдурынан таркаган кишилерде) эне сүтү аркылуу укумдан тукумга өтүп келе жатат. Анткени ойлор менен сезимдер энергия болушат. Энергия болсо эч качан өлбөйт жана жоголбойт, болгону абалын  өзгөртөт.

Ыйык китепте айтылгандар боюнча кишилер Жараткандын бардык жолдорун түшүнүп-билүүгө аракет кылбагандыгы үчүн, Жаратканды тескери карашып, жүздөрүн башка жакка бурушкандыгы үчүн денесинде «жашоонун чыныгы руху бар» бардык тирүү жандуу нерселерди өлтүрүү максатын көздөп, Кыйратуучу жерге өтө чоң суу ташкынын алып келген. Сактоочу болсо тукум улантуу үчүн «Нойду жана аны менен кемеде болгондорду» тирүү калтырган, жана бириккен энергетикалык денелүүлөрдү мындан кийин суу ташкыны менен өлтүрүүгө жол бербес үчүн, асмандагы булутка радугасын койгон (Тиричилик 6:5,17; 7:22-24; 9:11-13).

«Таза эместен таза төрөлбөйт» деп Ыйык китепте айтылган (Иов 34:27), ушул себептүү Нойдон таркаган кишилер да асмандан куулуп түшкөн периштелердин бал тилине азгырылышкан.

Банги заттарды чегишип, арак-шараптарды ичишип, сойкулукту көбөйтүшкөндүктөн, Нойдон таркаган кишилердеги чакралардын иштөөсү бузулуп, алардын ыйыктыгы жоголуп, кайрадан кишинин денесиндеги энергиялардын тең салмактуулугу бузулган.

Буга нааразы болгон Кыйратуучу ырайымсыздык менен шаарларды кыйратты, жер бетине асмандан ууланган заттарды, таштарды, от жаадырды, сокурларды көбөйттү, кишилерди ачарчылык менен кыйнады, падышаларды бири бирине каршы коюп, элдердин өз ара согушун баштады.

Анда адамзатына Сактоочу белги берет: жүз жаштагы Авраамдын аялы уул төрөйт. Ыйык китепте наристе Сактоочу тарабынан жасалган жана Сактоочу тарабынан түзүлгөн, анан «Ал (Сактоочу) көтөрүп жүргөн жана эненин жатынында Андан (Сактоочудан) жардам алып жүргөн» деп айтылат. Сактоочу анын укум-тукумдары келгиндер болушат деп Авраамга айтат... (Тиричилик 15:13; 21:15).

Жөнөкөй сөздөр менен айтканда Сактоочу жүз жаштагы Авраамдын аялы ыйык чыныгы Рухтан боюна бүткөндүгүн, жүз жаштагы аялдан төрөлө турган бала адамзаттын жаңы (үчүнчү) таркалышынын башааты болорун Авраамга билдирген.

Авраамдан таркаган жаңы (үчүнчү) таркалыштын кишилери өздөрүнөн мурун жашап өткөн Адам менен Нойдон таркагандар менен бирге жашашы («мыйзамды бузуп жашаган кишилердин коомунда жашоо жана абийирсиз кишилер менен чогуу жүрүү»), Авраамдан таркаган жаңы (үчүнчү) таркалыштын кишилерине Кудайдын осуяттары бийлеген коомдун өнүгүшүн түзүүгө жол бербеди. Мурун жашап өткөн таркалыштын кишилериндеги энергиялардын бузулган тең салмагы Авраамдан таркаган жаңы (үчүнчү) таркалыштын кишилерине өзгөрүлбөстөн өттү, тагыраак айтканда алардын бурмаланган ойлору менен сезимдери, алардын жаман жана сойкулук иштери. Анткени ойлор менен сезимдер энергия болушат. Энергия болсо эч качан өлбөйт жана жоголбойт, болгону абалын  өзгөртөт.

Жер планетасын өзүн өзү жок кылуудан сактап калыш үчүн, ар бир жанга зарыл болгон үч гүлжалбырактуу жашоонун жалынын өчүрбөй жана тең салмактуулугун кармап туруу үчүн Космостун мыйзамы боюнча кимдир бирөө өзүн «курмандыкка союлуучу козу» катары физикалык ченемде бириккен энергетикалык денеси менен катышып турушу талап кылынган. Ушул «кимдир бирөө» болууга Санат Кумара (Чолпон планетасын башкаруучусу) макулдугун берген.

Жерде жашаган элдердин жыргалчылыгы үчүн жана алардын атынан Жашоонун жалынын кармап туруу үчүн Санат Кумара жана аны коштогон 144 000 жарыктын жандары киши болуп төрөлө башташат.

Санат Кумара өзү Гоби деңизиндеги аралга отурукташып, азыркы эл жашабаган Гоби деген чөл, ал жерге өзүнүн Шамбаласын түзүп, ыйык жерге айландырат. Ошол келишкен жарыктын жандарынын арасынан физикалык ченемде Санат Кумаранын чакырыгына (жалынына) үчөө гана өзүнөн чыккан нур аркылуу Санат Кумарага жооп берип, аны менен байланышка чыккан. Биринчи Гаутама жооп берген, андан кийин Майтрейя жооп берген. Иисус үчүнчүсү болгон (Даниил 7:9,13,22).

Эми пайгамбарлар тууралуу бир аз сөз козгоюн. Араб эли Авраамды Ибраим дешет. Авраамдан Измаил (арабчасы Исмаил), жана Исаак деген балдар төрөлөт. Исаактан таркаган пайгамбарлар: Ияков (арабчасы Жакып) Израил (арабчасы Исраил), Иосиф (арабчасы Жусуп), Моисей (арабчасы Муса), Иисус (арабчасы Иса). Исаак менен Иисустун төрөлүшү окшош болгон, алар аялдардын боюна ыйык чыныгы Рухтан бүтүшкөн. Алардын жаны асмандан түшкөн Жарыктын жандары болушат.

Измаилден (арабчасы Исмаил) таркаган бир эле пайгамбар болгон, ал Мухаммед болот. Измаил (арабча Исмаил) менен Мухаммеддин төрөлүшү окшош болгон, алар аялдардын боюна жердеги аталарынан бүтүшкөн.

Жердеги түшүнүк боюнча Иисус менен Мухаммед аталаш бир туугандар болушат, алардын түпкү атасы Авраам (арабчасы Ибраим) болот. Иисус менен Мухаммед пайгамбарлар тирүү кезинде, алардын алып келген диндер адамдарга жарык алып келген жана Космикалык аң- сезимди чагылдырып турушкан. Ал экөө тең билимди жерден тышкаркы аң-сезимден алышкан (алар жерде жашаган кишилерден билим алышкан эмес).

Иисустун билими болгон, физикалык дүйнөдө ал эмгектенген, Чыгыштан Батышка чейин кыдырып, билимди күкүмдөп чогулткан. Иисус өз аң-сезиминин абалын космикалык аң-сезимге чейин кеңейткен.

Мухаммеддин билими жок болгон, ал Кылдат дүйнө менен байланышып, билимди дайыма космикалык аң-сезимден алган. Мухаммед да өз аң-сезиминин абалын космикалык аң-сезимге чейин кеңейткен.

Ал экөө жерден тышкаркы аң-сезимден алышкан билимдин күчүн пайдаланышып, өз элин Жердин Каргышынан суруп чыгуу үчүн, аларга өзүнчө Кудайды тааныткан өзгөчө жол таап, ар кимиси артынан өз элин эрчиткен. Алардын жандары Кудайдын жанына көтөрүлүп кетишкенден кийин, жердеги караңгылыктын күчтөрү, алардын динин кайрадан бурмалап алышты.

Ыйык китептерде жазылгандардын маңызын түшүнүш үчүн, кишилер аң-сезимдүү тиричиликке терең ой жүгүртүүнү үйрөнүшү керек. Антпесе, кишилер бирөөлөрдөн уккан жалганды башкаларга чындык катары сага окшоп айта беришет.

Азыркы учурда кишилер мечиттерде, чиркөөлөрдө, синагогдордо топтолуп алышып, байлык- дүйнөгө болгон көзкарандылыктан ажырабай туруп, Кудайды сүйгөн киши болууга аракет кылып жатышат. Ушундай ыйык жайлардагы эшиктин босогосун биринчи жолу аттаган киши, ал жерден Кудай менен жолугушууну абдан көксөйт. Бирок, арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин, ал издегенин таба албай, ичинен иренжийт.

Ар бир киши Кудайга окшош жаралган, киши өзүндө жашаган Кудайды сүйүүсү керек жана өзүн да кудай катары сүйүүсү керек, киши өз жанын Жердин жаны менен байланыштырып жашашы керек, кишинин денеси эки денеден: физикалык жана чыныгы Рухтук денелерден турат деген маалыматтарды азыркы диндер элге беришпейт. Дүйнө жүзүндөгү азыркы диндер кишилердин көңүлүн материалдык дүйнөгө жылдырбай буруп турушат, бирок материалдык эмес дүйнө бар деген маалыматты алар ынтымактуулук менен четке кагышат. Жаңы билим кишилерге жеткиликсиз болгондуктан, азыркы кишилер Жаратканды- чын Кудайды жалган кудайлардан ажырата албай жүрүшөт.  

Жан энергия болот, эгерде жандын эки денеси: физикалык жана чыныгы Рухтук денелери бирдей бар болсо, анда киши болот. Жерде киши пайда болот, качан анын жаны менен чыныгы Руху физикалык дене менен бириккенде. Бир дене менен киши болууга таптакыр мүмкүн эмес.

Жан менен чыныгы Рух ар бир жерге кайрылып келишкенде, алар өз кийимин (физикалык денесин) алмаштырышат. Киши бир жашоосунда мусулман болсо, экинчи жашоосунда христиан болуп жашайт, үчүнчү жашоосунда будданын кийимин кийет… Жан бир жашоосунда Кудайга ишенген киши болуп жашаса, экинчи жашоосунда кудайга ишенбей жашайт. Жан үчүнчү жашоосунда жарым өмүрүн кудайга ишенбей өткөрсө, калган жарым өмүрүн кудайга ишенип өткөрөт.

Мисалы: Апостол Павелдин жаны (ата-энеси койгон аты Савл) Кичи азияда (азыркы Жакынкы чыгышта) жашаганда жарым өмүрүн кудайга ишенбеген Савл болуп өткөрсө, жарым өмүрүн кудайга кызмат кылган Павел болуп өткөргөн. Кийинки жашоосунда Грецияда, Крит аралында ыйык Илларион болуп жашаган.  

Иисустун жаны болсо, жерге бир нече жолу төмөндөгүдөй аттар менен: Елисей (алхимик, табып жана пайгамбар Ильянын окуучусу, биздин доорго чейин IX кылым); Иосиф (арабчасы Жусуп)- Иаковдун (арабчасы Жакыптын) сүйүктүү он үчүнчү уулу, биздин доорго чейин VII жэ VIII кылым); Иисус Навин (даңкы чыккан Иудейлердин аскер башчысы); Давид (Иудейлердин падышасы) болуп жерде жашап кеткенден кийин, Иисустун жаны кайрадан жерге Иисус Христос болуп келген.

2000-чи жылдын башталышы менен Жерде адамзаттын таркалышынын төртүнчү түрү төрөлө баштады, аларда коркуу деген жок. Адамзаттын таркалышынын төртүнчү түрүнүн өкүлдөрү Жаңы энергияларды кабыл алууга өтө жөндөмдүү келишет, алардын материясы менен чыныгы Рухунун параметрлери ата-энелеринин параметрлеринен айырмаланышат. Адамзаттын таркалышынын төртүнчү түрүнүн өкүлдөрү денесинин сулуулугу менен, рухунун сулуулугу менен, ой жүгүртүүсүнүн сулуулугу менен айырмаланышат, алардын аң-сезими кеңейтилген. Чыныгы Сүйүү кандай болорун алар гана сезип-билишет. Алар өзүнүн бир бөлүкчөсү менен ар бир кишиде жашаган Кудайга гана ишенишет.

Мен азыр сага бир хадис айтып берейин…

Эртеден бери үн чыгарбай угуп олтурган интелегенттүү киши колун көтөрүп:

- Токтоңуз! Ал хадис ким тууралуу болот, тактап кетиңизчи?-деди.

- Хадис деген Мухаммед пайгамбардын айтып кеткен сөздөрү, ойлору, жашоо-мүнөзү, жүрүм-туруму жана пайгамбардын кудайлык сапаттары. Сенден суранам, дагы бир жолу кунт коюп хадиске кулак сал.

Пайгамбарлардын бирөө саякатта жүргөндө, жолдун боюнда бир киши пайгамбарга тааныш кыймылдарды жасап жатканын көрөт, бирок анын сүйлөгөн сөздөрү арапча эмес экенин угат. Пайгамбар токтоп күтүп турат да, ал киши бүткөндөн кийин, ага жакын басып барып:

-Сиз азыр эмне кылдыңыз? –деп сурайт.

- Мен намаз окудум – деп курстан болуп, жооп берет ал киши.

- Намазды кайсы тилде окудуңуз?

- Мен араб тилин билбегендиктен, намазды өз тилимдеокудум – дейт ал киши.

- Сиз абдан чоң күнөөгө баттыңыз, намаз араб тилинде гана окулушу керек, ошондо гана Алла- таала намазыңызды кабыл кылат –дейт пайгамбар.

Пайгамбар ал жерде эки жумага кармалып, ал кишиге араб тилинде намаз окуганды үйрөтөт. Андан кийин өз сапарын андан ары улантат.

Арадан үч күн өткөндөн кийин алпайгамбар түш көрөт. Түшүндө Кудай: «Сен туура эмес иш кылдың. Мен ал инсандын окуган намазын кабыл алып жүргөмүн, анткени ал бардык ойун, көңүлүн мага буруп намаз окуучу, мен анын денесинде экенимди ал дайыма сезип турчу. Азыр болсо, ал сен үйрөткөн сөздөрдүн маанисин түшүнбөгөндүктөн, бардык көңүлүн сен үйрөткөн сөздөрдүн кезек менен айтылышына буруп алды. Ага түшүнүксүз сөздөрдү адашпай кайталоонун аракетин кылып,ал мага мурдагыдай ниетин бура албайкалды. Ал намазды кыйналып окуп жатат, намаз окуганда мени ойлобойт, намаз окугандан кийин мурдагыдай курстан болбой калды. Ал намазды таштагысы келип жүрөт»-дейт.

Пайгамбар ал кишиге кайрылып келип:

- Урматтуум, өзүм билемдик кылганым үчүн мени кечирип кой! Мен жаңылыптырмын. Алла-таалам сиздин намазыңызды кабыл кылып жүргөн экен. Сиз мурда намазды кандай окусаңыз, ошондой окуй бериңиз - дейт.

Пайгамбар ал кишиден дагы бир жолу кечирим сурап, анан жолун кайрадан улаткан экен…

Кызыл галстукчан жана кызыл папкачан жарыктын жарчысы сөзүн токтотуп, ордунан шашылып туруп, токтоп турган поездин вагонунан сыртка чыкчу эшикти көздөй жөнөдү. Ал ордунан жыла баштаган поезден жерге секирип түшүп, жылып бараткан поезд менен бир багытта баратты.

Иса пайгамбар жөнүндө сөз баштаган улгайган арык киши абдырап туруп калды. Ал кызыл галстукчан жана кызыл папкачан жарыктын жарчысынын артынан чуркап чыгарын же интелегенттүү киши менен аңгемесин улантарын билбей турду.

Поезд Бишкекке жакындаган сайын карангылык артка калып жатты, жарык болсо жер бетинде өз өкүмдүгүн күчөткөндөн күчөттү ...

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич

25.02.2008 ж.