Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

(Уландысы. Башы өткөн санында)

Глоссарий

(Азыркы кыргыз элинин энергетикасына ылайыкташтырылып,

2014-жылдын 7 январында кайрадан оңдолуп жазылды).

6. «Киши»-нин жаралышы жана «Сүйүү» энергиясы.

Жер бетинде биринчи жаралган киши Кудайдын баласы болот, анын аты Адам болгон. Кудай Адамды эркек кылып жараткан.

Тиричиликти жараткан Кудай баласын өзүнүн түспөлүндө жана өзүнө окшош кылып жараткан, баласына кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн Адамдын денесинде тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн Адамдан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Кудай Адамды тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Адамды өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Адамды «Адам ата» дешет.

Адам бир жүз он сегиз жашка чыкканда өзүнүн жалгыз экенин байкап, кайгыга батат. Баласын жалгыздык кайгыдан кутултуу үчүн, тиричиликти жараткан Кудай жер бетине экинчи кишини жаратат.

Кудай экинчи кишини аял кылып жаратат. Экинчи жаралган киши Кудайдын кызы болот, Кудай кызына да кудайлык сапат берген. Тиричиликти жараткан Кудай ааламдагы бардык карама-каршы энергиялардын бөлүкчөлөрүн кызынын денесинде да тең салмактаган, Өзүнүн бир бөлүкчөсүн кызынан тараган бардык укум-тукумдарда жашай ала турган кылган.

Адам ал аял затына Ева деп ат коёт. Кудай Еваны да тиричиликтин бардык кабатында жашоого жөндөмдүү кылып жараткан, Еваны өзүнөн тараган бардык укум-тукумдарда өзүнүн чыныгы Рухунун бөлүкчөсү менен уланып жашай ала турган кылып жараткан. Кыргыздар Еваны «Умай эне» дешет.

Еванын жаралуу процесси Адамдыкына окшош болсо да, аялдын жаралуу процесси эркектин жаралуу процессинен төмөнкүдөй бир өзгөчөлүгү менен айырмаланган: тиричиликти жараткан Кудай эркекти жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы сырттан көз салып карап турган; ал эми аялды жаратып жатканда, Сүйүү энергиясы тиричиликти жараткан Кудайды курчап алып, сырттан келген күчтөрдөн тосуп турган. Башкача айтканда, аялзатын жаратуу процесси Сүйүү энергиянын курчоосунда өткөн. Ушул себептен, аял затынын физикалык денесинин түзүлүшү да өзгөчө сулуугу менен айырмаланат, Сүйүү энергиясына чулганып турган аялзаты жарыкты жапжарык кылып жибере турган жөндөмгө ээ болот. Сүйүү энергиясы Жарык нурун чачыраткан энергиянын бир түрү, физикалык көзгө көрүнбөйт. Сүйүү энергиясы Жер планетасында, кишинин жашоосунда жайгашкан.

Азыркы «секс» менен коштолгон жыныстык мамиледеги сүйүүгө, аялзатын жаратууда катышкан Сүйүү энергиянын таптакыр тиешеси жок. «Секс» менен коштолгон жыныстык мамиледеги сүйүү – бурмаланган Сүйүү жана кишини өзүн жараткан Кудайдан алыстатуучу караңгы нурун чачыраткан энергиянын бир түрү болот.

Эркек менен аялдын «секс» менен коштолгон жыныстык мамилесинен кийин, энеден төрөлгөн «бала» өзүн жараткан Кудайды таанып-билбейт турган болуп төрөлөт.

Кишидеги кудайлык сапаттын бири- бул жаратуу жөндөмү. Эркек менен аялдын каалоолору, ниеттери, ойлору, аракеттери төп келсе, алар Жарык нурун чачыраткан Сүйүү энергиясы менен оролуп-чулганышса, анда жубайлар «бала»-ны жаратышат. Ушундай жол менен энеден төрөлгөн «бала» өзүн жараткан Кудайды таанып-билгенге даяр болуп төрөлөт.

«Кишини Кудай жараткан» деп, баардыгы эле айтышат бул чындыкты. «Ал Кудайдын эрки менен, баланы өз ата-энеси жаратат» деп, азыркы кишилерге эч ким ачык айтпады мындай чындыкты. Ата-эненин сезимдери, ойлору, мүнөздөрү, алардын кыял-жоругу, бар болот жаңы төрөлгөн балада. Бала чоңоюп-торолот, бара-бара өзгөрөт, өз ата-энесинин эки денесинде калыптанган, алардын жашоо мүнөздөрүнө жараша. Эгерде ата менен эне Кудайды сүйүп жасашса, анда эмчек эмип жаткан бала да Кудайды сүйүп чоңоёт.

Кишидеги кудайлык сапаттын дагы бир түрү- ата-эне өздөрүнүн энергетикалык бөлүкчөлөрү менен өздөрүнөн таркаган бардык укум-тукумдарда жашай ала тургандыгы.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен Эски энергиянын сандыктары ачылып, бекитилген маалыматтар адамзатына ар кандай булактар менен бериле баштады. Булактардын деңгели кишилердин аң-сезимдеринин абалына ылайыкташтырылган.

7. Орусчасы «Сознание» деген сөз

Орусчасы «Сознание» деген сөз, кыргыз тилинде «аң», «сезим», «аң-сезим», «акыл эс», «эс», «моюнга алуу» болуп, көп түрлүү мааниде которулуп жүрөт. Ушул көп түрлүү маанидеги кыргызча сөздөрдүн арасынан, «Сознание» деген орустун сөзүнүн туура түшүнүгүн жана элесин бере ала турганы -бул «Аң-сезим» деген сөз.

«Аң-сезим» жарыктын бир түрү болот, анткени, аң-сезимдин түзүлүшүндө нурдан турган «от» бар.

Кишинин денеси ылдыйкы төрт жана жогорку үч денеден турат, ар бир денеде аң-сезимдин бир түрү бар.

Бала жаңыдан төрөлгөндө тиричиликти жараткан Кудай ал баланын жанына аң-сезимдин нурун жиберип, жан менен өз байланышын түзөт. Жашоо жүрүп турганда Кудай киши менен аң-сезимдин нуру аркылуу байланышып турат. Кишинин жашоосу аяктаганда, Кудай бул аң-сезимдин нурун кайрадан өзүнө тартып алат.

Кишинин аң-сезими болсо, кишинин башааты болгон тиричиликти жараткан Кудайдын аң-сезимин чагылдырган, кишинин ийкемдүү, өтө чоң энчиси болуп саналат.

Азыркы адамзаттын аң-сезими болсо, Эски энергияга тиешелүү уятсыз иштердин жана одоно кыймыл-аракеттердин таасири менен оңой эле өзгөрө турган болуп калган. Ушул себептүү, Жараткан кишини жаратканда кишиге берилген аң-сезимдин эң сонун космикалык максатын түшүнө ала тургандар, азыркы учурда өтө эле аз табылат.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен жерде Жаңы энергиялардын таасири көбөйө баштады. Жаңы энергиялардын таасири астында илимге жана динге жаңыча парадигма киргизилип жатат. Кеңейтилген аң-сезимге ээ болуш үчүн, кишилер физикалык жана кылдат дүйнөлөрдүн бирдиктүүлүгүнө өз көңүлдөрүн бурушу зарыл.

8. Орусчасы «Плоть» деген сөз.

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу туура түшүнүк да, так элес да таптакыр жок.

Бул орустун «Плоть» деген сөзү сөз кыргыз тилинде туура колдонулбайт. Орустун «Плоть» деген сөзүн кыргызчага «дене» деп которушкандыктан, орустарга белгилүү болгон кишинин физикалык көзгө көрүнбөгөн денеси тууралуу кыргыздар эч нерсе билишпейт.

«Бириккен энергетикалык дене» деген сөздөрдүн курамы, «плоть» деген орустун сөзүнүн түшүнүгүн жана элесин жакындатып бере алат.

«Бириккен энергетикалык дене» материалдык эмес дене, бирок, кишинин физикалык материясындагы тиричиликтин бир түрүндө жашаган бириккен энергиялардын бөлүкчөсү болот, өзү физикалык көзгө көрүнбөйт. Эркек мене аялдын ортосунда жыныстык мамиле болгондо түзүлүүчү коюу энергия болот.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы менен жерге Жаңы энергиялардын агымдары келе баштады. Жаңы энергиялардын таасири менен, кыргыз элине да туура эмес которуунун натыйжасында орун алган бурмаланган түшүнүк менен элестер тууралуу маалыматтар берилип жатат. Бурмалап которуу кетип бара жаткан Эски энергияга тиешелүү жана кишинин аң-сезимин тарытуу максатын көздөйт, аң-сезимдүү тиричиликтин түбүн көздөй ой жүгүртүүгө жөндөмү жок кишилердин энчиси болот. Ушул себептүү, бийлик чөйрөсүндөгүлөр болгон амалдарын колдонушуп, кишилерге жерден тышкаркы билимди берүүгө тосколдук көрсөтүшүүдө.

Бирок, башталган энергиялардын алмашуусу токтобой турган процесс, анын натыйжасында кыргыз эли кечигип болсо да Жаңы доордун талабы менен жашоого өтөт.

9. Кишидеги чакра жөнүндө.

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок. Анткени, чакра деген сөз кыргыз тилинде колдонулбайт.

Жуманын жети күнүндө Жерге космостон жети нурдун таасири кезектешип тийип турат. Ар бир күнгө тиешелүү өзүнчө нур бар, ошол жети нурга тиешелүү кишиде жети чакра бар. Чакралар космостун нурларын өзүнө өткөрүп, кайра чыгарып тура турган борбор болушат.

Чакралар кишинин физикалык көзүнө көрүнбөйт, кишинин денесиндеги омурткаларда жайгаштырылган жана кишидеги ылдыйкы төрт денеге энергияларды бөлүштүрүп турушат. Куулуп түшкөн периштелер кишилердеги бул чакралардын туура иштөөсүн бузуп коюшкандыктан, азыркы кишилер Физикалык жана Кылдат дүйнөлөрдүн бирдиктүүлүгү жөнүндө эч нерсе билбей калышкан. Кишиде 144 чакра болорун жана алар кишинин денесинин ар кандай бөлүктөрүнө жайгаштырылгандыгынан да кабары жок.

Жаңы доордун (2000 ж.) башталышы жерге Жаңы энергиялардын келишине шарт түздү. Жаңы энергиялардын таасири астында Физикалык жана Кылдат дүйнөлөрдүн бирдиктүүлүгү жөнүндө маалыматтар кишилерге бериле баштады. Анын натыйжасында, кишилер аң-сезимдерин кеңейтүүгө жана өз денелериндеги чакралардын туура иштөөсүнө түрткү берген иш-аракеттерди жүргүзүшөт, материалдуулук менен чыныгы Рухтуулукту бириктирген умтулууларга ээ болушат. Чакраларын туура иштетип алган кишилер айлана-чөйрөсүн бардык төмөнкү термелүүлөрдөн жана караңгылыктын энергияларынан тазалоочу куралга ээ болушат.

10. Кишидеги аура жөнүндө.

Орусчаны билбеген кыргыздарда бул сөз тууралуу түшүнүк да, элес да таптакыр жок.

Кыргыздарда эзотерикалык адабият жок болгодуктан, аура деген сөз кыргыз тилинде колдонулбайт.

Кишинин аурасы болсо, кишинин көңүлүндө из калтырган таасирлерди, кишинин ойлорун, сезимдерин, айткан сөздөрүн жана кылган иштерин көрсөткөн, ошол кишинин физикалык денесин орогон жарыктын чачырандысы болуп саналат. Ауранын ичинде ал кишинин өткөн жашоосу тууралуу жазылмалар жана кишинин күнөөтүйүндөрү тууралуу маалыматтар бар. Кишинин өз каалоосу боюнча, кишинин аурасы космостогу жандуу нерселердин кейпинде же болбосо жердеги жандуу нерселердин кейпинде көрсөтүлүшүнө да жол берилген.

Кишинин аурасындагы жарыктын чачырандысы Кудайдын жалыны болуп саналат. Кудайдын мындай жалыны планетардык дененин аурасында да бар.

Кишинин аурасы болсо – Кудайдын энергиясын жана космикалык нурларды кабыл алып, өзүнөн күчтөндүрүп чыгаруучу функцияны аткарат (Физикада колдонулуучу «ретранслятор» деген сөздүн маанисине туура келет), физикалык көзгө көрүнбөйт, бирок физикалык жана кылдат дүйнөлөрдү бирдей көргөн эфирлик көзгө көрүнөт.

Дүйнө жүзүн боло турган чоң кырсыктан Иисус Христостун кан чыгарбай сактап калышына себеп, анын аурасынан чачырап чыккан жарыктын күчү болгон. Өзүнөн чыккан жарыктын түртүү күчү менен Иисус Христос дүйнө жүзүндөгү адамзаттын баардык күнөөлөрүнүн оордугун тең салмактап турган. Адамзаттын бүгүнкү күндөгүдөй өнүгүп-өсүшү үчүн, Иисус адамзатка мүмкүнчүлүк алып берген.

Иисус Христос эфирлик денеден сүйлөгөн, ошон үчүн Иисустун Ыйык китептердеги айтылган сөздөрүн, кишинин ылдыйкы төрт (физикалык, астралдык, менталдык, эфирлик) денесиндеги жандуу нерселердин баары бирдей угуп турушкан.

Мухаммед пайгамбардын аурасынан чыккан жарыктын чачырандысы болсо, өзүнүн өзгөчөлүгү менен айырмаланган. Ал өзгөчөлүк бир эле убакта эки дүйнөгө: материалдык жана материалдык эмес дүйнөгө бирдей тийгизилген таасир болуп саналат.

Бул таасир «материалдык» дүйнөдө оокаты тың байлар менен өтө жакыр жашаган кедейлердин арасында бирдей динге үгүттөө жүргүзүүгө ыңгайлуу шарт түзүп берген. Бул таасир «Материалдык эмес» дүйнөдө болсо, Иисустун динге үгүттөөсүн бурмалап коюшкан, кишидеги караңгы энергиялардын бөлүкчөлөрүн кайрадан кыймылга келтирип алышкан, кишилердин ойлорун жана сезимдерин өзгөртүүгө үлгүрүшкөн Караңгы күчтөрдүн ортосунда өз ара кагылышууну пайда кылган. Караңгы күчтөрдүн кагылышуусу, «материалдык дүйнөдө» кан чыккан кишилердин кагылышуусуна алып келген. Адамзаттын үстүнөн өз бийлигин орнотууга умтулушкан Караңгы күчтөрдүн көңүлүн Мухаммед пайгамбар өзүнө буруп, аларды максатына жеткирбей ушинтип алагды кылып турган. Жаман ниет менен Жерден космоско Караңгы нурун чачыраткан энергиялардын кубатын азайтып, адамзаттын өнүгүп-өсүшү бүгүнкүдөй жаңы деңгелге чыгышы үчүн, Мухаммед пайгамбар да адамзатка мүмкүнчүлүк алып берген.

Иисус менен түп атасы (Авраам, арабчасы Ибраим) бир болгон Мухаммед пайгамбар, аталаш бир тууган агасынын жолун жолдоп, ушундай өзгөчө жол менен өзүнүн үммөттөрүн Жер бетиндеги караңгылыктын каргышынан сууруп чыккан.

Жаңы доордун (2000 ж.) келиши адамзатына Иисус Христос менен Мухаммед пайгамбарлардын энергиялары жөнүндө маалыматтардын берилишине жол ачты.

Дүйнө жүзүндөгү бардык диндер бир эле Кудайга- «Жалгыз Кудайга» үгүттөшөт. Ушул «Жалгыз Кудайды» мусулмандар Алла-таала аркылуу таанып-билишсе, мусулман эместер болсо Теңир (Господь) аркылуу таанып-билишери баарына белгилүү.

Эски энергиянын таасири менен кишилер көңүлүн Иисус менен Мухаммед пайгамбарлардын материалдык умтулууларына гана буруп, пайгамбарларды бири бирине каршы коюп, караңгы күчтөрдүн кулуна айланып калышты. Ушул себептен, эгерде адамзаты Иисус менен Мухаммед пайгамбарларды бири бирине каршы коюшса, кишилер пайгамбарларга бөлүнүп кайрылышса, анда пайгамбарлардын моментум энергиялары да бөлүнүп калат деген түшүнүк азыркы кишилерде жок.

Чындыкты билбеген кишилер диндерди бири бирине карама каршы коюшууда, материалдуулукту материалдуулук эместен ажыратып карашууда. Анын натыйжасында, Иисус менен Мухаммед пайгамбарлардын физикалык көзгө көрүнбөгөн моментум энергияларынын биригишине тосколдук түзүүгө багытталган жаман энергия Жер планетасынан Космоско көтөрүлүп жатат.

Эгерде кишилер өз көңүлдөрүн Иисус менен Мухаммед пайгамбарларга бирдей бурушса, анда кишилердин энергиялары пайгамбарларга ошончолук көп берилет. Кишилер пайгамбарларды бөлбөй, аларга бирдей кайрылышса, анда пайгамбарлардын моментум энергиялары да биригишет, анын натыйжасында Иисус менен Мухаммед пайгамбарлардын бириккен моментум энергиялары чоңоё берет. Жер планетасынан Космоско таза энергия көтөрүлүп, киши менен ааламдын ортосундагы өз ара болгон байланыштар кайрадан бекемделет. Иисус менен Мухаммед пайгамбарлардын бириккен моментум энергиялары кайрадан жерге кайрылып келип, кишилерге сакайтуучу таасирин тийгизет.

(Уландысы бар)