Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү

Get Adobe Flash player

Президент К.С.Бакиевке,

Премьер-министр Ф.Ш.Куловко

жети ачык суроо

 

Биринчи суроо:

- Космикалык жандуу нерсе Эль Мория 1998-жылдын 18 декабрында Орусияда жашаган элге жиберген катында төмөнкүлөрдү айткан: «Карыз алуу үчүн, карыз ала турган өлкө күрөөгө бир нерсесин сөзсүз түрдө коюшу керек болот. Башкача болушу мүмкүн эмес. Карызга акча берген жак өзүндө жоготуунун болушуна жол бербейт, карызга акча берген жак көп акча кайрып алышы керек, карызга акча берген жак сөзсүз байышы керек.

Кайра-кайра карызга акча алып жашоого болбойт, тиленчилик менен турмуш-шарты жакшыртууга таптакыр мүмкүн эмес, эртеби-кечпи карызды кайтарып бериш керек болот жана банк аркылуу келген счётторду төлөөгө туура келет. Бул мыйзам болот жана мындай мыйзамдан качып кутула албайсың. Бирөөгө канчалык көп акча карызга берсең, ошончолук көп акча сага кайрылып келерин силер жакшы билесиңер. Дайыма карызга акча берип жүргөн жак, карызга акча алган жакты ийненин учуна отургузуп коюп (одоно сөз, бирок түшүнүктүү), өзү болсо байый берет, карыз алган жак болсо жакырлана берет жана көп нерсесин жоготот».

Эми сиздерге суроо:

- Сиздер космикалык жандуу нерсе Эль Мория менен макулсуздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, анда эмне үчүн HIPC программасына кирүү үчүн элдин башын айландырууга мамлекеттик деңгелде жол берилди?

 

Экинчи суроо:

- Космикалык жандуу нерсе Эль Мория 1996-жылдын 25 июлунда төмөнкүлөр тууралуу да айткан: «Жерде жашаган кишилер көптөн бери кишинин физикалык көзүнө көрүнбөгөн жагынын кызыкчылыгын эске алышпай жашап келе жатышат, кишилер жандын муктаждыктары жөнүндө, жүрөктүн умтулуулары жөнүндө унутуп коюшкан, качан гана алардын «жаны же жүрөгү ооруса», ошондо гана кишилер жандын муктаждыктары менен жүрөктүн умтулуулары жөнүндө эстешет. Кишилер менен Табийгатка карата болгон адамгерчиликсиз мамиле, айлана-тегеректин бардык жеринде орун алган. Сыртыңардан караганда, силер (силердин көпчүлүгүңөр) маймылдарга окшоп жашаганга көнүп алгансыңар. Маймылдардай болуп, силер да чыныгы рух менен дененин ортосундагы түпсүздүктү чоңойткондон чоңойтуп, жамандыкты көбөйтүп атасыңар».

Эми сиздерге суроо:

- Сиздер космикалык жандуу нерсе Эль Мория менен макулсуздарбы? Эгерде жок дей турган болсоңуздар, анда Жаңы конституция менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндөгү Жаңы мыйзам долбоордон – кишинин чыныгы руху менен жанынын байланышын камсыз кылган жерин, кишинин жаны менен жасалма рухунун кызыкчылыгын бирдей канаатандырган жерин таап бериңиздерчи?

 

Үчүнчү суроо:

- Космикалык жандуу нерсе Эль Мория 1998-жылдын 18 декабрында Орусияда жашаган элге жиберген катында төмөнкүлөр тууралуу да айткан: «Карыз алган жак жакырлана берет жана көп нерсесин жоготот. Көп нерсесин жоготоорунда шек жок, бирок, баардыгын жоготпойт. Чыныгы Рухтун5 (Глоссарийди кара) абалы өйдө көтөрүлүшү үчүн, элдин өнүгүп-өсүү процессинин кээ бир бөлүгүндө, ушундай көрүнүштүн болушу да зарыл болот. Бириккен энергетикалык дене8 кичирейет, бириккен энергетикалык денени каптап турган материя да кичирейет, чыныгы Рух байыйт. Эч нерсе жоголбойт, бар болгону энергиялардын бир абалдан экинчи абалга өткөн кыймылы гана болуп өтөт. Кишилердеги чыныгы Рух жандана баштайт».

Эми сиздерге суроо:

- Космикалык жандуу нерсе айткан чындык жөнүндө өлкө башчыларына да, элге да туура түшүндүрмө бере ала турган киши президенттик администрация менен өкмөттүн курамында иштейби?

 

Төртүнчү суроо:

- «Ар нерсенин өз мезгили болот жана ар бир мезгилге ылайыкташтырылган Билимдер болот. Энергетикасы мындай Билимдерди өздөштүрө ала турган кишилердин белгилүү бир бөлүгүнө таянылып, эзотерикалык жактан даярдыгы бар кишилер аркылуу, ал Билимдер өз мезгилинде адамзатына берилип турат» деп билдирет жерде жашабаган аң-сезим.

Эми сиздерге суроо:

- Жердеги аң-сезимге таандык билимди жана жерден тышкаркы аң-сезимге таандык билимди өз элине бирдей берүүгө мамлекет жөндөмдүүбү?

 

Бешинчи суроо:

- Жерде жашабаган аң-сезим кишилерге төмөнкүлөр жөнүндө да билдирет: «Башкалардан таптакыр көз карандысыз болууга мүмкүн эмес – бул табийгатка туура келбейт, анткени, кылдат дүйнөдөгү көрүнүштө силердин бири-бириңер менен болгон үзүлбөс энергетикалык байланышыңар бар. Силердин энергетикалык байланышыңар бирөөлөр менен түздөн-түз, бекем болсо, башкалары менен орточолонуп, бекем эмес болот».

Эми сиздерге суроо:

- Сиздер жерде жашабаган аң-сезимдин айткандары менен макулсуздарбы? Эгерде макул болсоңуздар, анда эмне үчүн адистерди тандоо учурунда, бир тараптуу өнүгүп жатышкан кишилерге гана биринчилик укугу берилет?

 

Алтынчы суроо:

- Жерде жашабаган аң-сезим кишилерге төмөнкүлөр тууралуу да билдирет: «Кишинин өнүгүп өсүүсүнүн чектелген убактысын өзүнө камтыган бөлүгү менен кишинин Бешинчи Расасынын учуру аяктап баратканына байланыштуу жана Ыйык чыныгы Рухту кабыл алууга кишилерде каалоо менен даярдыктын бар-жоктугуна карабастан, Ыйык чыныгы Рух бардык кишилерге түштү. Ыйык чыныгы Рухтун түшүшүнүн натыйжасында, тилекке каршы, өнүгүп өсүүсүнүн жарымына да жете элек кишилер, кээ бир учурда өнүгүп өсүүсүнүн башталышында гана турган кишилер өздөрүндө өзгөчө жөндөмдөрдүн бар экенин «таанып-билип» алышты. Мындай кишилер өздөрүндө табыпчылык кылууга умтулуу бар экенин сезишти, кээ бирлери көзү ачыктык кыла башташты. Бул аз келгенсип, кишинин өнүгүп өсүүсүнүн ылдыйкы тепкичтеринде али жоюла элек алардын оңой акча табууга, керт башынын гана камын ойлоого, кекирейгендикке болгон умтулуулары, башкача айтканда алардын көзгө көрүнгөн жагынын пас касиети, мындай кишилерди өнүгүп өсүүгө багыттабастан, аларды өсүүсү жок өнүгүүгө багыттап, кишилерде ачылган өзгөчө жөндөмдөрдү жекече кызыкчылыкты көздөгөн максатта пайдаланганга, мындай кишилерге мүмкүнчүлүк берип жатат».

Ушуга окшогон билдирүүлөрү бар каттар коомдук кабыл алуу бөлмөсүндө: 2005-жылдын 5 декабрында № 88 болуп катталып Президент К.С.Бакиевке, 2005-жылдын 13 сентябрында № 2572 болуп катталып Премьер-министр Ф.Ш.Куловко жөнөтүлгөн.

Эми сиздерге суроо:

- Кишилердин Кылдат дүйнөсүндө орун алган ушундай өзгөрүлбөс процесске байланышкан элдин ушул көйгөйлүү маселесин чечүү үчүн кандай аракеттерди кылдыңыздар?

 

Жетинчи суроо:

- Кудайга көтөрүлгөн Чоң укуктуу жандардын Окуусунда: «Мамлекет кишинин көзгө көрүнгөн денесинин, анын тыкыс материясынын кызыкчылыгын көздөйт, Дин болсо кишинин чыныгы Рухунун кызыкчылыгын көздөйт. Чыныгы Рухтук жакты материалдык жактан бөлүп салууга болбойт. Биринчи чыныгы Рухтук өнүгүү болот, андан кийин физикалык өнүгүү болот», «Кишинин денеси эки денеден турат: Физикалык денеден жана чыныгы Рухтук денеден», «Себепсиз эч нерсе болбойт» деп айтылат.

Эми сиздерге суроо:

- Жаңы конституциядагы Кыргыз мамлекетинин Динге жасаган мамилеси, тагыраак айтканда, Дин менен кишинин материалдык эмес (көзгө көрүнбөгөн) жагынын бар экендигин таануудан мамлекеттин баш тарткандыгы, киши менен биригишип жашап жаткан кишилердин ушул тобунун өнүгүп өсүүсүнө тоскоолдук кылбайбы? Бардык жактан ойлонулбаган ушундай мамиле кылуу, физикалык көрүнүштө да, чыныгы Рухтук көрүнүштө да элдин акырындап өзгөрүп-бузулуусуна алып келбейби?

 

Койчуманов Тынчтыкбек Төлөнбаевич - «Жоготулган ойлор» деген Физикалык жана Кылдат дүйнөнүн бирдиктүүлүгү жөнүндөгү китептин кол жазмасынын автору

 

09.01.2007 ж.